taijiacademy.com ­؛­¶ taijiacademy.com

 
 ±`¨£°فأD±`¨£°فأD   ·j´M·j´M   ·|­û¦Cھي·|­û¦Cھي   ·|­û¸s²ص·|­û¸s²ص   ·|­ûµù¥U·|­ûµù¥U 
 ­س¤H¸ê®ئ­س¤H¸ê®ئ   µn¤Jہث¬d±zھ؛¨p¤H°T®§µn¤Jہث¬d±zھ؛¨p¤H°T®§   µn¤Jµn¤J 

اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض اغا×اظاظاحاضاغ r v v

 
µoھي·s¥DأD   ¦^آذ¥DأD    taijiacademy.com ­؛­¶ -> ¤س·¥®±±MأD°Q½×
¤W¤@½g¥DأD :: ¤U¤@½g¥DأD  
µoھي¤H ¤؛®e
Emiliedoxµù¥U®ة¶،: 2018-07-26
¤ه³¹: 18256
¨س¦غ: Jordan

µoھيµoھي©َ: ¬P´ء¤» ¤K¤ë 25, 2018 11:25 am    ¤ه³¹¥DأD: اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض اغا×اظاظاحاضاغ r v v ¤ق¨¥¦^آذ

اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض اغا×اظاظاحاضاغ r v vاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض

اظاراشاشاحاظان اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح HD 720p.42 2018-07-03, 11:23.(2018) اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اكاحاضاغاظاح اعاçاداحاغاب افاراشاهاصاب "اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض"اراثاظان اغا×اظاظاحاضاغ ا×اغ اصاحاقاباضاراسار اضاب اظاـاعاعاسا×اص اèاذاناساح اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار, اةاحاذ اعاصاع ار
اـاصاباض (2010)ا×اعاغاحاظ افاراشاهاصاب ا×اشا×اجاضاناح اراثاظان ا×اشا×اجاضاناح اراثاظانا×اعاغاحاظ افاراشاهاصاباظا×اعاصا×اغاظا×ات: 64 429. ا؛ا×اظاعاسا×از اةا×از.2018. ا´احاضابا¼اراشاهاصان اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاضاباàاباشا×; ا±احاغاباشاهاضا× ا× افاراشاهاصاح اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض.
اواظ ا¶اعاباباس اهاçاغا×اض (اراشار اهاçاغا×اض) (اباضاثاش. Isaac Newton njutn, 25 اجاحاساباةاظاè 1642 اثا×اجاب اهاçاغا×اضاب, اطا×اعاشاح اàاحاثا× اراذاشا×اداحاضاضاناح اغاباص اراجاحار ا¹احازاةاضاراك ا×اطاـاةاشاراسا×اتاباش ار اتاناجاباش اذاب اعاتا×ار.اظار اواساعاثاـاصاباكارار اغاحاشاب اهاçاغا×اضاب ات احاثا× ا×اظاثاباضاراذاصاح اةاناشا× ا×اةاضاباظاـاداحاضا× ا×اطاباعاضا×اح اجاشاè اذاجا×اظا×اتاهاè اعا×اجاحاظاداباضاراح اظاغاـاغار.اباضاع اشا×اباض
5 اصاباè 2016"ا×اظاèاâاراح اصاحاعاغاب" اطا× اعاـاطاحاظاكاحاضاح اضاب اطاظاحاصاهاحاظاـ افاراشاهاصاب "احاظاتاناز ا±اداحاعاعاراساب ا؟احاعاغاحازاض ات افاراشاهاصاح اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض ات
ا¶اعاغا×اظارار 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اةاحاعاطاشاباغاضا× اطا×اشاضاناز افاراشاهاص ات HD 1080.Project اضاراصاحا×اةاحاث اراذ ا×اةاراةا×اظاب (Escape from Sobibor) 1987 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض.اصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض افاراشاهاص ا؛اراعاع اشا×اـاض ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح HD ار اعا×اتاحاظالاحاضاضا×اباصاباè ا×اطاباعاضاباè اراثاظابThe Most Dangerous Game (2017).
ا±ا× اواغا×اثا× ا×اضار اعاضاèاشاراعاه اتاصاحاعاغاح ات اساباظاغاراضاباق ا´اراتاباè اطاشا×اغاه (1997), اراسار ا¸اظاراعاغاراضاب اباظاعاحاشا×اضاب (2008), احاغاàاراضاب, اتاحاغاàاراضاب (1992), اجاتا×اساباغ (2013) ار
E3 2018. اجاح اعاصا×اغاظاحاغاه اطاظاحاعاع-اسا×اضافاحاظاحاضاكاراç Sony Play Station اضاب اظاـاعاعاسا×اص. ا¹اراضاباظ اراصابالاحات.2018, 17:43. اـاسا×اتا×اجاراغاحاشاه اطاظا×احاساغاب, اثاشاباتاضاناز اظاحاجاباساغا×اظ
افارالاب ا¸اظاباعاضا×اجاباظاب ا¸اراضا×اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض. اعاحاثا×اجاضاè26 اàاغ27اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض. 16+. اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض ،X اـاعاعاساراز اغاظاحازاشاحاظ (2018). Info.
ابازاغ liftkino.onlineاواغا× اصاحاعاغا× اثاجاح اشاحاثاسا× اضابازاغار اعاباصاناح اèاظاساراح اساراضا×اشاحاضاغان ار اعاباصاناح ا×اداراجاباحاصاناح اطاظاحاصاهاحاظان اصاراظا×اتا×اثا× اساراضاحاصاباغا×اثاظابافاب.33 Followers احاظا×اراضاç افاراشاهاصاب اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض اذا×اتاـاغ اإاشاراذاباةاحاغ اشا×اـاض, ا×اضاب اعاغاباشاب اعاباصاناص
ا¸اراضا×ابافارالاب اباضاساغ-احاغاحاظاةاـاظاثاب. ا¼اراشاهاصان ات اطاظا×اساباغاح ار ا×اداراجاباحاصاناح اطاظاحاصاهاحاظان. اظاحازاشاحاظان ا×اجاةا×اظاساراعاصا×اغاظاحاغاه اتاعاحا±احاغاعاساراحاعاصا×اغاظاحاغاه اتاعاحاطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاضاكاحاضان اراذ اعاـاطاظاـاداحاعاسا×از اداراذاضار اعاـاطاحاظاثاحاظا×ازاعاسا×از اطاباظان, اàاباعاغاه اتاغا×اظاباè.
Jul 9, 2018ا»اساظاباراضاعاساراز اغاراذاحاظ-اغاظاحازاشاحاظ (اـاساظاباراضاعاساراز اجاـاةاشاèاد). 01:45. 2 9 اراçاشاè 2018اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض (اظاـاعاعاساراز اجاـاةاشاèاد)اظاحازاشاحاظ 2
24 May 2016 - 3 min اااضاجاحاساع.افارالاب. 40 888 اطاظا×اعاصا×اغاظا×اتاجاتاب اصاحاعاèاكاب اضاباذاباج12 ا×اساغ 2016. ا±اظاـاثاراحاتاراجاحا×. 0:33اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض. اساراضا× اع 2
اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض (2016). اراجاحا×: اغاظاحازاشاحاظان, افاظاباثاصاحاضاغان افاراشاهاصاب, اعاماحاصاسار, اراضاغاحاظاتاهاç, اغات-اظا×اشاراسار, اظاحاساشاباصاب.اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض. ا±اـاةاشاراظا×اتاباضاضاناز اغاظاحازاشاحاظ 1اتاحاعاضان 2018اصا×اغاظاحاغاه اتاعاح اطا×اجاةا×اظاسار23 اطاظا×اعاصا×اغاظاب. .2018.
ا×اضاشابازاض-اساراضا×اغاحاباغاظاباق اساـاàاب افاراشاهاصا×ات اساباس اع اشاçاةاراغاحاشاهاعاساراصار, اغاباس ار اع اظا×اةاشاحاصاب ات اغا×اص, اàاغا× افاراشاهاص اباتاعاغاظاباشارازاعاساراز ار ا×اض اجاباداح ات اباعابالاباز اعا×اةاظاباش اتاعاحاثا× 11اصاشاض اذاباطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض (Miss Sloane) اع ا؟احاعاغاحازاضا×اعاعاراè: 2 اباتاثاـاعاغاب 2018اغاظاحازاشاحاظ; 82ا±اشاè اàاحاغاتاخاظاغا×اثا× اعاحاذا×اضاب اـاطاحاظاثاخاظاش اعا×اذاجاباشار اعاـاطاحاظاثاحاظا×اراضاç-
اغاتاحاغ اواضاغاـ. 1:39.اباداضا×: اطاشاحاحاظاح اصا×اداضا× افاراشاهاص ا´اراشار-اةاناشار (2018) اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اضاب اباضاجاظا×اراج, ابازافا×اض ار ابازاطاباج ات hd 720 p اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار!اباضاراصاح احاصاه ا؟اـاتاعاغات ات Re Union. افاراشاهاص اباثاظا×اتاباè اصاèاغاب. افاراشاهاص اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض.


اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض.17:01. اشاباتاضاناح اضا×اتا×اعاغار - اعاحازاàاباع. اداـاظاضاباش. احاداراعاعاخاظاب اغاظاباداحاز اثاباشاباساغاراسار اـاتا×اشاراشار اذاب اضاحاطاظاراعاغا×ازاضاناح الاـاغاسار. ا¸اغا× اةاـاجاحاغ اضا×اتاناص اطا×اعاغاباضا×اتاâاراسا×اص اساراضا×اسا×اصاراساعاباضاح اعا×ا×اةاâاباحاغاعاè. 7 اàاباعا×ات اضاباذاباج. ا؟اراغاباغاه احاظاتاناح ا×اغاذاناتان. 11 اغاناع. 17.07 21:16. اساباشاب اـاغاظاباغاراش اغاراغاـاش اعاباصا×از اةا×اثاباغا×از اساراضا×اذاتاحاذاجان. 5 اغاناع.16:16. اباصاناز اجا×اظا×اثا×از اساراغابازاعاساراز افاراشاهاص اـاةاظاباشار اراذ اساراضا×اغاحاباغاظا×ات اطا×اعاشاح اطاحاظاتاناق اتاناقا×اجاضاناق. 4 اغاناع.14:29.
اساراضا×, اطا× , ا¹ا· احاظاحازاغار ات اظاباذاجاحاش. ا×اجاةا×اظاسار افاراشاهاصا×ات. ا¼اراشاهاص اظا×. ا¹اـاàالاراح اسا×اصاحاجارار. ا¹اـاàالاراح اةا×احاتاراسار. ا¹اـاàالاراح افاظاباضاكاـاذاعاساراح اسا×اصاحاجارار. افارالاب اساراضا×اغاحاباغاظا×ات +0. اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض.17:01. اشاباتاضاناح اضا×اتا×اعاغار - اعاحازاàاباع. اداـاظاضاباش. احاداراعاعاخاظاب اغاظاباداحاز اثاباشاباساغاراسار اـاتا×اشاراشار اذاب اضاحاطاظاراعاغا×ازاضاناح الاـاغاسار. ا¸اغا× اةاـاجاحاغ اضا×اتاناص اطا×اعاغاباضا×اتاâاراسا×اص اساراضا×اسا×اصاراساعاباضاح اعا×ا×اةاâاباحاغاعاè. 7 اàاباعا×ات اضاباذاباج اظا×اراعاقا×اداجاحاضاراح (اعاحاظاراباش). اظاحازاشاحاظ 1. 62 اطاظا×اعاصا×اغاظا×ات. 0. ا×اذاتاظاباâاحاضاراح اجا×اصا×از (اعاحاظاراباش). اظاحازاشاحاظ 1. 71 اطاظا×اعاصا×اغاظا×ات. 0. ابازاجار اصاحاضاè ات اباظاراداح (اعاحاظاراباش).
اباساداح اصا×اداحاغاح اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه اظاـاعاعاساراز اغاظاحازاشاحاظ اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح. ا×اجاظا×اةاضاحاح اضاب اضابالاحاص اعابازاغاحاè ا×اعاغاباضاـاعاه 22.اغاـاغ اضاح اصاحاعاغا× 35.2 10.ا؛اباثاجاباشاراضاب 2. ا×اعاشاحاجاضاراح ا×اغاذاناتان. اظاحاصاهاحاظان اصاحاعاèاكاب: ا؛اراعاعاراè اضاحاتاناطا×اشاضاراصاب: ا×اعاشاحاجاعاغاتاراè .
اـاعاعاساراز اغاظاحازاشاحاظ افاراشاهاصاب اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض 2018 اثا×اجاب اـاعاعاساراح اغاظاحازاشاحاظان اس افاراشاهاصاباص, اعاحاظاراباشاباص ار اراثاظاباص! ا¶اضاغاحاظاحاعاضاناح اظا×اشاراسار ا× افاراشاهاصاباق ار اراق اعاماخاصاساباق! ا×اجاطارالاراعاه اض اصا×اغاظاراغاح اتاراجاحا× اضاب YouTube اةاحاذ اظاحاساشاباصان. اةاظاباةا×اغاساب اح اعاحازاàاباع. ا؛احاعاèاك اةاحاعاطاشاباغاضا×. اظاحازاشاحاظان2018 ا¼اراشاهاصان2018 ا¼اراشاهاصان. اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض ،X اـاعاعاساراز اغاظاحازاشاحاظ (2018). iVideos. اµاباثاظاـاذاساب
ا؛اراعاع اشا×اـاض Miss Sloane Make sure you surprise them اغاظاباضاب: ا¼اظاباضاكاراè , اہ ا´اباضاظ: اجاظاباصاب, اعا×اكاراباشاهاضا×-اطا×اشاراغاراàاحاعاساراز اغاظاراشاشاحاظ ا×اج اتاناطاـاعاساب: 2016 اظا×اجا×اشاداراغاحاشاهاضا×اعاغاه: 02:12:11 احاظاحاتا×اج: اـاةاغاراغاظان اجاضاباسا×, اتاعاغاـاطارات ات اةا×اظاهاةاـ اع اعاباصاناص اصا×اثاـاâاحاعاغاتاحاضاضاناص ار ا×اطاباعاضاناص اطاظا×اغاراتاضاراسا×اص اذاب اتاعاç اعاتا×اç اساباظاهاحاظاـ, ا×اضاب اضاباàاراضاباحاغ اطا×اضاراصاباغاه, اàاغا× اكاحاضاب اطا×اةاحاجان اصا×اداحاغ اةاناغاه اعاشارالاسا×اص اتاحاشاراساب ا¸اباس اعاساباàاراتاباغاها؟اغا× اغاباسا×اح torrent (اغا×اظاظاحاضاغ). ابازاغ اضاح اظاباعاطاظا×اعاغاظاباضاèاحاغ ار اضاح اقاظاباضاراغ اواشاحاساغاظا×اضاضاناح اتاحاظاعارار اطاظا×اراذاتاحاجاحاضاراز, اب اشارالاه اطاظاحاجا×اعاغاباتاشاèاحاغ اجا×اعاغاـاط اس اعا×اذاجاباتاباحاصا×اصاـ اطا×اشاهاذا×اتاباغاحاشاèاصار اساباغاباشا×اثاـ اعاعاناشا×اس اضاب اغا×اظاظاحاضاغ-افابازاشان, اسا×اغا×اظاناح اعا×اجاحاظاداباغ اغا×اشاهاسا× اعاطاراعاسار اقاحال-اعاـاصاص. اظا×افاراشاه ا¹. YouAre.
ا×اظاراثاراضاباشاح: Miss Sloane اناقا×اج افاراشاهاصاب: 2018 ا؛احاعاغا× اعاماخاصا×اس: ا¼اظاباضاكاراè, اہ اعاضا×اتاضا×از اداباضاظ: اظاراشاشاحاظ, اجاظاباصاب احاداراعاعاخاظان افاراشاهاصاب: ا±ادا×اض ا؛اواجاجاحاض احاظاحاتا×اج: اسا×اظا× اضاب اعابازاغاح افاراشاهاصاح اعاضاراصاباشاراعاه: ا±اداحاعاعاراساب ا؟احاعاغاحازاض, ا±اواتاراج ا»اراشاعا×اض اباظاضاع, ا±ادا×اض ا¹اراغاثا×اـ, اإاشاراعا×اض اراشاش, اباظا×اض ا½احازاش, . اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض افاراشاهاص 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض ات HD اساباàاحاعاغاتاح.ا¸ا×اصاصاحاضاغاراظا×اتاباغاه0. 1 ا¸اباس اواغا× اذاباساباضاàاراتاباحاغاعاè افاراشاهاص 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض ات HD اساباàاحاعاغاتاح.ا¸ا×اصاصاحاضاغاراظا×اتاباغاه0. 1.
ا¼اراشاهاص اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض (2018) ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح HD 1080. ا¸اظاباغاسا×اح ا×اطاراعاباضاراح: اإاشاراذاباةاحاغ اشا×اـاض اغاظاـاجاراغاعاè ات اضاحاثا×اعاـاجاباظاعاغاتاحاضاضا×از اسا×اظاطا×اظاباكارار ا¸ا×اـاش, ا¸اظاباتاراغاك ار ا»ا×اغاحاظاصاباض اشا×اةاةاراعاغا×اص. اجاضاباداجان اجاحاتاـالاساـ اضاباضاراصاباحاغ اتاشاراè 7,43. 7,5. HD اطاشاحاحاظ اشاحاحاظ 2 اظاحازاشاحاظ ا¸ا×اضاغاحاضاغ اضاحاجا×اعاغاـاطاحاض? اراجاحا× افابازاش اضاح اضابازاجاحاض? اغاساشاçاàاراغاح اةاشا×اساراظا×اتاâاراس اظاحاساشاباصان اراشار ا×اةاضا×اتاراغاح احاثا×! ا×اضاظاباتاراشاعاè افاراشاهاص ? ا×اجاحاشاراعاه اع اجاظاـاذاهاèاصار! اغاباس اداح, اتان اصا×اداحاغاح افاراشاهاص اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض (2018) ات HD 1080 اعاصا×اغاظاحاغاه ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح اضاب اباضاجاظا×اراج, ابازافا×اض, tv ار ابازاطاباج اةاحاعاطاشاباغاضا×. اàاحاظاب, 16:33 12. احاسا×اصاحاضاجاـاحاص اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه: ا¸اباضاراساـاشان اطاظاحاذاراجاحاضاغاب (2018). اباشاشار (2018).
اباساداح اتان اصا×اداحاغاح اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه اغاظاحازاشاحاظ اس افاراشاهاصاـ اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض, اطا×اشاـاàاراغاه اراضافا×اظاصاباكاراç ا×اة اباتاغا×اظاح اعاكاحاضاباظاراè ار اظاحاداراعاعاحاظاح افاراشاهاصاب. ا¶اعاغا×اàاضاراس . ا¸اشاçاàاحاتاناح اعاشا×اتاب: اظاحازاشاحاظ اساغاظاراعاب اراذ اذا×اظار اذاجاحاعاه اغاراقاراح اضاح اقا×اàاحاغ اعاصا×اغاظاحاغاه اضا×اتاـاç اتاحاظاعاراç. 22 اباطاظ 15, 15:05. +19. 86. اظاقاراصاباضاجاظاراغ اراقا×اض: اطا×اعاشاح ا¹احاتارابافاباضاب اقا×اàاحاغاعاè اذاباعاغاظاحاشاراغاهاعاè. 15 اباطاظ 15, 09:00. +17. 27. اµاباطاظاحاâاحاضاضاناز ات اظا×اعاعارازاعاسا×اص اطاظا×اساباغاح ا×اصاحاظ 44 اطاظا×اتاباشاراشاعاè. 20 اباطاظ 15, 15:00. +17. 8.
اصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض اةاحاعاطاشاباغاضا× ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح HD اتابالاحاص اظاباعاطا×اظاèاداحاضارار اضاباقا×اجاèاغاعاè اغا×اشاهاسا× اشاـاàالاراح افاراشاهاصان, اذاباظاـاةاحاداضاناح ار اظا×اعاعارازاعاساراح اعاحاظاراباشان, اصاـاشاهاغافاراشاهاصان اجاشاè اجاحاغاحاز, اصاـاشاهاغافاراشاهاصان اجاشاè اتاذاظا×اعاشاناق, اب اغاباساداح اظاحاجاساراح اساراضا×اشاحاضاغان اع اذاباساظاناغاناق افاحاعاغاراتاباشاحاز, اسا×اغا×اظاناح اضاراسا×اثاجاب اضاح اطا×اساباداـاغ ات اساراضا×اغاحاباغاظاباق. ا´احاشاباحاص اطاظاراèاغاضا×اثا× اطاظا×اعاصا×اغاظاب ار اداجاحاص اباع اعاضا×اتاب اضاب اضابالاحاص اعابازاغاح !
اإاشاراذاباةاحاغ اشا×اـاضاعاباصاناز اتا×اعاغاظاحاةا×اتاباضاضاناز ار اظاراعاسا×اتاناز اشا×اةاةاراعاغ ار اعاباصاباè اعاحاساعاـاباشاهاضاباè اباساـاشاب اطا×اشاراغاراàاحاعاسا×اثا× اةاراذاضاحاعاب اہ. ا¹ا×اتاسا× اتاحاجاè اطاعاراقا×اشا×اثاراàاحاعاساراح اراثاظان ار اراعاطا×اشاهاذاـاè اراعاساـاعاعاغاتا× اصاباضاراطاـاشاèاكارار, ا×اضاب اعاظاباداباحاغ ا×اطاطا×اضاحاضاغا×ات اعاتا×احاز اضاحاطاظاحاجاعاساباذاـاحاصا×اعاغاهاç ار اضاراسا×اثاجاب اضاح اطاظا×اراثاظاناتاباحاغ. ا× اسا×اثاجاب ا×اضاب اةاحاظاحاغاعاè اذاب اعاباصا×اح اعاشا×اداضا×اح ات اعاتا×احاز اساباظاهاحاظاح اجاحاشا×, ا×اضاب اطا×اضاراصاباحاغ, اàاغا× اكاحاضاب اطا×اةاحاجان اصا×اداحاغ اةاناغاه اعاشارالاسا×اص اتاناعا×اسا×از احازاغاراضاثار. ا´اـاظاضاباش. اضاشابازاض. اتاعاح. اغاظاحازاشاحاظ اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض Miss Sloane. ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×اتBillionaire Boys Club. احاةا×اعاساظاحاةSkyscraper.
ا؛احاشا×اجاظاباصاب. ا؛اراعاغاراساب. ا؛اـاذاناساب اباساداح اصان اطاظاحاجا×اعاغاباتاشاèاحاص اباص اتا×اذاصا×اداضا×اعاغاه اضاباعاشاباداجاباغاهاعاè اشاحاضاغا×از ات اساباàاحاعاغاتاح HD. ا¼اراشاهاص اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض (2018) اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اةاحاعاطاشاباغاضا× ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح.ان اطاظاحاساظاباعاضا× اذاضاباحاغاح, اàاغا× اعاراغاـاباكاراè اتا× اعاحاصاراظاضا×از اعاحاغار اصاحاضاèاحاغاعاè ا×اàاحاضاه اةاناعاغاظا× ار اـاداح اتاعاح اعاشا×اداضاحاح اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه اقا×اظا×الاراز افاراشاهاص اةاحاعاطاشاباغاضا×. ا؛ان اجاباحاص اباص اغاباساـاç اتا×اذاصا×اداضا×اعاغاه. اظاحاساظاباعاضا× اطا×اضاراصاباè, اàاغا× ا×اغاطاظاباتاساب ا؛ ار اظاحاثاراعاغاظاباكاراè اطاظاراضا×اعاراغ اضابالاراص اطا×اشاهاذا×اتاباغاحاشاèاص اعاشا×اداضا×اعاغار ار ا×اغاضاراصاباحاغ اجاظاباثا×اكاحاضاضا×اح اتاظاحاصاè, اصان اعاغاباظاباحاصاعاè ا×اثاظاباجاراغاه اباع ا×اغ اشارالاضاراق اغاحاشا×اجاتاراداحاضاراز. ا¸اراضا×اشاحاضاغاب "اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض (2018)" اضاح احاجاراضاعاغاتاحاضاضاناز اقا×اظا×الاراز افاراشاهاص اضاب اضابالاحاص اعابازاغاح. ا» اضاباع اعاصا×اداحاغ اض
اب اضابالاحاص اعابازاغاح اطاظاحاجاشاباثاباحاص اتاباص اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض (2016) (افاراشاهاص 2017) اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح HD 720 ار اطا×اجاحاشاراغاهاعاè اعاتا×اراص اصاضاحاضاراحاص اطا×اعاشاح اطاظا×اعاصا×اغاظاب افاراشاهاصاب. ا±احازاعاغاتاراè اطاظا×اراعاقا×اجاèاغ ات اہ, ار اعا×اةاناغاراè اساظاـاغاèاغاعاè اتا×اساظاـاث اداراذاضار اضاحاـاضاناتاباçاâاحاز ا×اعا×اةان اإاشاراذاباةاحاغ اشا×اـاض. اإاغاب اداحاضاâاراضاب اتاحاجاحاغ اظاراعاسا×اتاباضاضاناز ا×اةاظاباذ اداراذاضار, اèاتاشاèاèاعاه اطاظاراتاشاحاساباغاحاشاهاضا×از اباساـاشا×از اةاراذاضاحاعاب اصاحاظاراسار. احاطاظاحاجاعاساباذاـاحاصا×اعاغاه اطا×اظاباداباحاغ اطاظا×اغاراتاضاراسا×ات اداحاضاâاراضان اساباذاناتاباحاغاعاè, اعاغاباغاه اصاراشاشارا×اضاحاظالاح ات 26 اشاحاغ احاز اطا×اصا×اثاشا× 2000اذاب اجاحاضاه? اصا×اغاظار اتاراجاحا×, اسا×اغا×اظا×اح اظاباعاعاساباداحاغ اساباس اظاحاباشاهاضا× اذاباظاباةاباغاناتاباغاه اذاب اضاحاعاسا×اشاهاسا× اàاباعا×ات. ا؛اراشاشارا×اضاحاظالاب اطاظاراذاضاباشاباعاه. احاطاحاظاه اتاعاح اذاضاباçاغ, ا×اغاساـاجاب احاح اةا×اثاباغاعاغاتا×.


احاشاحاتاباضاغاضاناح اعاشا×اتاب:
اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض افاراشاهاصان ا×اضاشابازاض
اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض اعاساباàاباغاه اغا×اظاظاحاضاغ ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح
اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض افاراشاهاصان 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض
اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض
اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض افاراشاهاص 2018 ا×اضاشابازاض
اطاباعاضاباè اراثاظاب اشا×اـاض افاراشاهاص اعاصا×اغاظاحاغاه


ا½اراغان اطاظا×اساباغاب:
اتاراجاحاغاحاشار اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض hd m f w
ا±اواجاطاـاش 2 2018 i s z
اتاراجاحاغاحاشار اعاساباàاباغاه اغا×اظاظاحاضاغ ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح d y a
ا؛اراظ ائاظاعاسا×اثا× اطاحاظارا×اجاب 2 2018 اغا×اظاظاحاضاغ f a t
اساراضا× ا±اواجاطاـاش 2 2018 c z l
احاةا×اعاساظاخاة 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض افاراشاهاص f w g
ا»اةارازاكاب 2. اظا×اغارات اتاعاحاق اعاصا×اغاظاحاغاه w a a

.
¦^³»؛ف
ہثµّ·|­û­س¤H¸ê®ئ µo°e¨p¤H°T®§ µo°e¹q¤l¶l¥َ AIM Address
±q¤§«eھ؛¤ه³¹¶}©lإم¥ـ:   
µoھي·s¥DأD   ¦^آذ¥DأD    taijiacademy.com ­؛­¶ -> ¤س·¥®±±MأD°Q½× ©ز¦³ھ؛®ة¶،§،¬° ¥x¥_®ة¶، (GMT + 8 ¤p®ة)
²ؤ1­¶(¦@1­¶)

 
«e©¹:  
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±µoھي¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±¦^آذ¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±½s؟è¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±§R°£¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±¶i¦و§ë²¼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
ءcإ餤¤ه±j¤ئھ©¥ر ¦ث؟ك¬P²yPBB2¤¤¤ه±j¤ئ¶}µo¤p²ص »s§@