taijiacademy.com ­؛­¶ taijiacademy.com

 
 ±`¨£°فأD±`¨£°فأD   ·j´M·j´M   ·|­û¦Cھي·|­û¦Cھي   ·|­û¸s²ص·|­û¸s²ص   ·|­ûµù¥U·|­ûµù¥U 
 ­س¤H¸ê®ئ­س¤H¸ê®ئ   µn¤Jہث¬d±zھ؛¨p¤H°T®§µn¤Jہث¬d±zھ؛¨p¤H°T®§   µn¤Jµn¤J 

ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار افاراشاهاص 2018 ا×اضاشابازاض y

 
µoھي·s¥DأD   ¦^آذ¥DأD    taijiacademy.com ­؛­¶ -> ·N¨£¤د¬M
¤W¤@½g¥DأD :: ¤U¤@½g¥DأD  
µoھي¤H ¤؛®e
Carmensarryµù¥U®ة¶،: 2018-08-20
¤ه³¹: 6527
¨س¦غ: Fiji

µoھيµoھي©َ: ¬P´ء¤G ¤K¤ë 28, 2018 10:48 pm    ¤ه³¹¥DأD: ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار افاراشاهاص 2018 ا×اضاشابازاض y ¤ق¨¥¦^آذ

ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار افاراشاهاص 2018 ا×اضاشابازاض y i iاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار

ا» اضاباع اتان اصا×اداحاغاح اعاساباàاباغاه اغا×اظاظاحاضاغ ا¹احاغا× 2004 اثا×اجاب Sommer '04 (2006DVDRip), P,19:41 ا¼اراشاهاص ا¸اظاباعا×اغاساب اضاب اتاعاç اثا×اشا×اتاـ (اظاحاصاهاحاظاب: 7 اراçاضاè 2018) 11.24:40 ا¼اراشاهاص ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار (اظاحاصاهاحاظاب: 28 اراçاضاè 2018) 13.
12:20, ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار, 200, 500, ا×اشاهالا×از اذاباش, ا¸اـاطاراغاه. 12:50, ا¹احاغا×17:00, ا¸اباظاباتاباجادا×: ا±اـالاب ار اساظا×اتاه (ا¼اراشاهاص اجاحاصا×اضاعاغاظاراظاـاحاغاعاè اع اذاباساباجاظا×اتاناص اطاحاظاحاتا×اجا×اص), 350, 800, ا×اشاهالا×از اذاباش, ا¸اـاطاراغاه. 18:30, ا؛اباساةاحاغ:22 اراçاشاè, ا×اعاساظاحاعاحاضاهاح
30 Apr 2018 - 59 sec ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار: ا×اشاراس ا× اعا×اذاجاباضارار افاراشاهاصاب37 823 اطاظا×اعاصا×اغاظاباصاحاعاèاكاضاباذاباج. 18:59(2018) ا¼اراشاهاص اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض
ا¹احاغا× افاراشاهاص اعاصا×اغاظاحاغاه u j q اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا¹احاغا×.اـاàاراشاراâاح, اثاجاح اطاظاحاطا×اجاباحاغ ا×اصاحاظاباضاكاحات ا´اباظاسا×اح اشاحاغا× 42-اثا×ا؟ا¸ ا؟ا²ا×اتا×اعاغار. ا؟احاظاضاباè24:40 ا¼اراشاهاص ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار (اظاحاصاهاحاظاب: 28 اراçاضاè 2018) 13.
22 افاحاتاظاباشاè ات ا½اـاجا×اداحاعاغاتاحاضاضا×اص اصاـاذاحاح ا±اضاحاطاظاب اصا×اداضا× اةاـاجاحاغ اطا×اذاضاباسا×اصاراغاهاعاè اع اغا×اراصا×اعاغاه اتاذاظا×اعاشا×اثا× اةاراشاحاغاب30 اثاظاراتاحاض, اجاحاغاعاسا×اثا× اراـاعا×اتاحاظالاحاضاعاغاتا×اتاباغاه اباضاثاشارازاعاساراز اع اطا×اصا×اâاهاç افاراشاهاصا×اتا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار
افاراشاهاص اظا×اعاعارازاعاسا×اثا× اناèاعاضاراشا×اعاه, اةا×اشاهالاراضاعاغاتا× اباصاحاظاراساباضاكاحات (56%) اـاتاحاظاحاضان ات اغا×اص, اàاغا× اساباàاباغاه افاراشاهاصان ار اعاحاظاراباشان اàاحاظاحاذ اغا×اظاظاحاضاغ اةاحاعاطاشاباغاضا× ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح.اغا×اàاساب ا×اغاظاناتاب اتا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار, اب اداحاضاباضاح اعاغاحاضاب ات اتا×ازاضاح اةاحاعاسا×اضاحاàاضا×اعاغار.اعاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاصان ا×اضاشابازاض ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح ا؛اعاغاراغاحاشار: ا×ازاضاب
ا±اظاباصاب اظاراشاشاحاظ2016, احاشاراسا×اةاظاراغاباضاراè, ائ, 97 اصاراضاـاغاصا×اغاظاراغاح اعاحاتاراجاèاâاحاح ا×اسا× اةاحاعاطاشاباغاضا× ات ا×اضاشابازاض-اساراضا×اغاحاباغاظاح TVIGLEا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار.
30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 اطاظا×اساباغاح اع: .2018اعاـاجاضا× اضاباعاغاراثاباحاغ ا×اجاراض اراذ اعاباصاناق اصا×اâاضاناق اـاظاباثاباضا×ات ات اراعاغا×اظارار, ار ا×اغاضاناضاح اضاح اغا×اشاهاسا× اراق اةاـاجاـاâاحاح, اضا× ار اعاباصاب اداراذاضاه اضاباقا×اجاراغاعاè اتا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار،K ا¸اباجاظان اراذ افاراشاهاصاب: اصا×اغاظاحاغاه اغاظاحازاشاحاظ:
اساراضا× اع 28 اراçاضاè 2018 اثا×اجاب.ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار. ا±اـاةاشاراظا×اتاباضاضاناز اغاظاحازاشاحاظ 1Sاطاباظاغاب (اعاحاظاراباش). اصا×اغاظاحاغاه اتاراجاحا×. 37 اطاظا×اعاصا×اغاظا×ات.
احاشاراساراق اباساغاخاظا×ات اعا×اتاحاغاعاسا×اثا× اساراضا× اذاضاباçاغ ار اشاçاةاèاغ اتاعاح, اضا× اواغا× اضاح اذاضاباàاراغ,اسا×اصاحاجاراè ا±ا×اطا×اشاضاراغاحاشاهاضا×اح اتاظاحاصاè 2005 اثا×اجاب (اظاحازاغاراضاث ،X 4,63).
18 Apr 2018ا¶اضاثاحاةا×اظاثاب ا±اباطاساـاضابازاغاح اطا×اشاضاباè افاراشاهاصا×اثاظابافاراè اضاب ZYX ا¼اراشاهاص اضاشابازاض.اعاحاثا×افاراشاهاصا×ات: 84اصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض ا×اàاضا×از اطاظا×اجاباتاحاك ات اساباàاحاعاغاتاح
bfont colorred اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا½اباض ا×اشا×: اµاتاخاذاجاضاناح ا×ازاضان. ا¶اعاغا×اظارارfontb61,6772,12ا×اتاناز افاراشاهاص اراذ اكاراساشاب اµاتاحاذاجاضاناح اتا×ازاضان اعاضاراصاحاغ ا×اض ا½ا×اتاباظاجاتا×ازاض,ا¼اراشاهاص ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار (2018). .20180.
12:20, ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار, 200, 500, ا×اشاهالا×از اذاباش, ا¸اـاطاراغاه. 12:50, ا¹احاغا×, 200, -, ا؛اباشاناز اذاباش, ا¸اـاطاراغاه. 14:10, اباض ا×اث: اµا×اشا×اغا× ار اشاباذاـاظاه (اظاراثاراضاباشاهاضاباè اسا×اطاراè (اباضاثاشارازاعاساراز اèاذاناس) اع اذاباساباجاظا×اتاناص17:00, ا¸اباظاباتاباجادا×: ا±اـالاب ار اساظا×اتاه (ا¼اراشاهاص اجاحاصا×اضاعاغاظاراظاـاحاغاعاè اع اذاباساباجاظا×اتاناص اطاحاظاحاتا×اجا×اص), 350, 8002018 ا¸اراضا×اغاحاباغاظ اتاظا×اظاب.
اساباàاباغاه ا×اظاظاحاضاغ 14,07 Kb (cاساباàاراتاباضاراز: 0). ا×اجاحاشاراعاه, اضاح اداشا×اةاراعاه! )) ا²اعاغاه اداباشا×اةاب? ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار (2018) اغا×اظاظاحاضاغ اعاساباàاباغاه اضاب احاشاحافا×اض اباضاجاظا×اراج, Android. احاسا×اصاحاضاجاـاحاص اعاساباàاباغاه ا×افاغ 85. ا×اطاـاشاèاظاضاناح. اµاب اتاعاح اتاظاحاصاè اµاب 30 اجاضاحاز.
اظاحازاشاحاظان اباصاناح اشاـاàالاراح ار اعاتاحاداراح اغاظاحازاشاحاظان افاراشاهاصاب ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار Adrift ا×اطاـاشاèاظاضاناح اغاظاحازاشاحاظان. اعاح ا¸اراضا× احاظاراباشان ا¶اثاظان اضاراصاح. اباظاباضا×اظاصاباشاهاضاناز احاشاشاراضاثاغا×اض ،X 94%. احاشاراساراز اـاظاباتاضاراغاحاشاه 2 ،X 90%. 22 اصاراشار ،X 84%. ابازاضاب اجا×اصاب اع اàاباعاباصار ،X 84%. ا؛اواضاجار ،X 83%. ا½اراâاضاراس ،X 83%.
ا¸اراضا× ا×اراعاس اصا×اداحاغ اشار اشاçاةا×اتاه اطاظا×اغاراتا×اعاغا×اèاغاه اعاغاراقارار? اصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار ات اقا×اظا×الاحاص full hd اساباàاحاعاغاتاح اباعاعاساباذ اعاشاـاداباضاسار 2 اعاحاذا×اض 12 اعاحاظاراè (2 اعاحاذا×اض).
ا×ا×اةاâاراغاه ا×اة ا×اغاعاـاغاعاغاتاراح اغا×اظاظاحاضاغ افابازاشاب! ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار Adrift (2018TS). ا±ا×اةاباتاراش: Nik ا±اباغاب: 04 July 2018 اظا×اعاصا×اغاظا×ات: 23. ا¶اق اضاحا×اداراجاباضاضاباè اتاعاغاظاحاàاب اضاب اباراغار اعاغاباشاب اضاباàاباشا×اص اةا×اشاهالا×از اشاçاةاتار. ا؛ا×اشا×اجاناح ار اعاتا×اةا×اجاضاناح, ا×اضار ا×اغاطاظاباتاشاèاçاغاعاè ات اطاـاغاحالاحاعاغاتاراح اطا× اراقا×اصاـ ا×اساحاباضاـ اضاب اظا×اعاسا×الاضا×از اèاقاغاح ا¶اضافا×اظاصاباكاراè ا× افاراشاهاصاح اباذاتاباضاراح: ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار اظاراثاراضاباشاهاضا×اح اضاباذاتاباضاراح: Adrift ا×اج اتاناطاـاعاساب: 2018 ا´اباضاظ: ا×احاتاراس, اغاظاراشاشاحاظ, اجاظاباصاب, اصاحاشا×اجاظاباصاب, اطاظاراساشاçاàاحاضاراè احاداراعاعاحاظ: اباشاهاغاباعاباظ ا¸ا×اظاصاباساـاظ اظا×اشاèاق: اہاحازاشاراض اـاجاشار, اواص ا¸اشابافاشاراض, اظاوازاع اباشاصاحاظ, ا±اداحافافاظار ا×اصاباع, اواصار اإالاساظابافاغ, اإاشاراذاباةاحاغ ا½ا×اغا×اظاض, Kael Damlamian, اµاباس احاظاحاعافا×اظاج, ا¹اـاضاب ا¸اواصاطاةاحاشاش, اراباشاح اـاضا×اساب. IMDB اظاحازاغاراضاث: 6,810 (4 180 اثا×اشا×اعا×ات) ا¸اراضا×ا×اراعاس اظاحازاغاراضاث: 6.988 (532 اثا×اشا×اعا×ات).
8 (495) 640-74-25. 8 (800) 500-45-75.ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار. ا×اèاةاظاه اعاغاباش اضاباعاغا×اèاâاراص اراعاطاناغاباضاراحاص اجاشاè اصاضا×اثاراق اظاحاثارا×اضا×ات ا×اعاعارار. اةاراشاهاضاناح اعاضاحاثا×اطاباجان, اعاصاحاضاèاçاâاراحاعاè اشاراتاضاèاصار, اشاحاجاèاضاناح اجا×اداجار, اثا×اشا×اشاحاج ار اغاـاصاباض - اتا×اغ اشارالاه اصاباشاناز اعاطاراعا×اس اطاظا×اةاشاحاص, اع اسا×اغا×اظاناصار اطاظارالاشا×اعاه اعاغا×اشاساضاـاغاهاعاè اساباس اطاحالاحاقا×اجاباص, اغاباس ار اباتاغا×اصا×اةاراشاراعاغاباص, اذاب اطا×اعاشاحاجاضاçاç اضاحاجاحاشاç. ا¸اباطاظاراذان اطا×اثا×اجان اذاباعاغاباتاراشار اعاطاحاكاراباشاراذاراظا×اتاباضاضاناح اعاشاـاداةان, اطاظاراشا×اداراغاه اصاباساعاراصاـاص اـاعاراشاراز, اàاغا×اةان اضاح اجا×اطاـاعاغاراغاه اطاظا×اةاشاحاصان اع اجاتاراداحاضاراحاص اباتاغا×اغاظاباضاعاطا×اظاغاب اضاب اجا×اظا×اثاباق. اطاظاباتاشاèاغاهاعاè اع اطا×اجا×اةاضاناصار اـاجاباظاباصار اعاغاراقارار اضاب افاحاجاحاظاباشاهاضاناق اغاظاباعاعاباق اـاداح اصاضا×اثا× اشاحاغ اطا×اصا×اثاباçاغ ا¸ا×اصاطاشاحاساعاضاناح اعاراعاغاحاصان اجا×اظا×اداضا×اثا× اصا×اضاراغا×اظاراضاثاب اسا×اصاطاباضارار ا؛اراضاراصاباساع-94.
1 اعاحاذا×اض 20 اعاحاظاراè. اشاهاثاب. HDRip ا×, اضاحاعاصا×اغاظاè اضاب اتاعاح ا×اعاضا×اتاضاناح اجاحازاعاغاتاراè, اصاحاداجاـ اضاراصار اتاظاحاصاحاضاباصار اتا×اذاضاراساباçاغ اضا×اتاناح اطاظا×اةاشاحاصان. احاجا×اتا×اشاهاعاغاتا× ا×اجاضا×اثا× ا×اغ اواغا×از اداراذاضار اضاح اطاظاراتاشاحاساباحاغ اتاضاراصاباضاراح اجاباداح اعاباصا×اثا× اطاظاراتاحاظاحاجاشاراتا×اثا× اàاحاشا×اتاحاساب. اصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار (2018) اباس اداح اضابال اطاشاحاحاظ اطا×اذاتا×اشاèاحاغ افاراشاهاص ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اضاب اباضاجاظا×اراج, ابازافا×اض ار ابازاطاباج اةاحاعاطاشاباغاضا×. ا¸ا×اصاباضاجاباداحاشاباحاغ اتاباص اطاظاراèاغاضا×اثا× اطاظا×اعاصا×اغاظاب! ا×اضاظاباتاراشاعاè افاراشاهاص?
اصا×اغاظاحاغاه ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار ا×اضاشابازاض اطا×اشاضا×اعاغاهاç اةاحاعاطاشاباغاضا× ا²اâاخ اةاحاعاطاشاباغاضا×اح اساراضا×. 10 اعاحاظاراè. ا¸اظاباعاباتاàاراس ار ا؟ا×اض-اناص (2018).
اظا×اعاصا×اغاظا×ات: 17 598. اظا×اعاصا×اغاظا×ات: 1 529. اظا×اعاصا×اغاظا×ات: 419 اشاباتاضاباè ا×اتاراضاسار افاراشاهاصا×اتاساباàاباغاه ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار (2018) اغا×اظاظاحاضاغ. ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار (2018). ا±ا×اةاباتاراش: adminا±اباغاب: 29-06-2018, 20:45. اساباàاباغاه ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار (2018) اàاحاظاحاذ اغا×اظاظاحاضاغ. ا×اج: 2018 ا´اباضاظ: اجاظاباصان اغاظاباضاب: ا×اتاباè اµاحاشاباضاجاراè احاداراعاعاحاظ: اباشاهاغاباعاباظ ا¸ا×اظاصاباساـاظ اساغاحاظان: اہاحازاشاراض اـاجاشار, اواص ا¸اشابافاشاراض, ا±اداحافافاظار ا×اصاباع, اإاشاراذاباةاحاغ ا½ا×اغا×اظاض. اغاطاظاباتاشاèاèاعاه ات اظا×اصاباضاغاراàاحاعاسا×اح اطاـاغاحالاحاعاغاتاراح اطا× اراقا×اصاـ ا×اساحاباضاـ ات اسا×اصاطاباضارار اتا×اذاشاçاةاشاحاضاضا×اثا×, اباصار اشاجاقاحاص اضاباجاحاèاشاباعاه اشاحاثاسا× ار اطاظاراèاغاضا× اطاظا×اتاحاعاغار اتاظاحاصاè.
ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار - اـاعاعاساراز اظاحازاشاحاظ (2018)MTHD. افاراكاراباشاهاضاناح اظاحازاشاحاظان. 3 اصاحاعاèاكاب اضاباذاباج. اµاتاخاذاجان 90-اق ،X اشاباجاراصاراظ اظاحاعاضاèاسا×ات اعاح ا½اراغان. RussianMusicStars. 1 اثا×اج اضاباذاباج. ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار. mtv volgograd. 8 اصاحاعاèاكاحات اضاباذاباج.
ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار (2018) اعاساباàاباغاه اعاحاظاراباش اàاحاظاحاذ اغا×اظاظاحاضاغ اةاحاعاطاشاباغاضا× ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح اضاب اظاـاعاعاسا×اص اèاذاناساح, ا±احاتاـالاساب اباصار اع اعاباصا×اثا× اجاحاغاعاغاتاب ا×اةا×اداباحاغ اطاباظاـاعاضاناز اعاطا×اظاغ ار اـاداح اصاضا×اثا× اشاحاغ اباساغاراتاضا× اغاظاحاضاراظاـاحاغاعاè. اشاباثا×اجاباظاè ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار (2018) اغا×اظاظاحاضاغ اعاساباàاباغاه اضاب احاشاحافا×اض اباضاجاظا×اراج, Android. احاسا×اصاحاضاجاـاحاص اعاساباàاباغاه ا±اـاجاب ار ا±اباجاب (1-52 اعاحاظارار) (2014) WEB-DLRip 1080p. ا¸اـاقاضاè. ا×اعاشاحاجاضاèاè اةاراغاتاب (2017).


ا¸احار:
ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار ا×اضاشابازاض hd
افاراشاهاصان 2018 ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار
اساراضا× ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار
ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض
ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار 2018 اغا×اظاظاحاضاغ
ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار اغا×اظاظاحاضاغ اعاساباàاباغاه
ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض افاراشاهاص اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار


اباساداح اظاحاسا×اصاحاضاجاـاحاص اس اطاظا×اعاصا×اغاظاـ:
ا»اةارازاكاب 2. اظا×اغارات اتاعاحاق ا×اضاشابازاض v p q
اساراضا× ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار 2018 h k l
ا؛احاث: ا؛ا×اضاعاغاظ اثاشاـاةاراضان ا×اضاشابازاض ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح q g l
اعاصا×اغاظاحاغاه ا»اةارازاكاب 2. اظا×اغارات اتاعاحاق 2018 o h h
اعاصا×اغاظاحاغاه ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار 2018 k l r
ا؛احاث: ا؛ا×اضاعاغاظ اثاشاـاةاراضان 2018 اغا×اظاظاحاضاغ w m k
اـاجاضاباè اضا×اàاه. اباàاباشا× اغاظاحازاشاحاظ q v x
ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار اثاـاثاش x e f
ا؛اعاغاراغاحاشار: ا×ازاضاب اةاحاعاسا×اضاحاàاضا×اعاغار hd ا×اضاشابازاض o q a
ا»اةارازاكاب 2. اظا×اغارات اتاعاحاق 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض افاراشاهاص hd t f p

.
¦^³»؛ف
ہثµّ·|­û­س¤H¸ê®ئ µo°e¨p¤H°T®§ µo°e¹q¤l¶l¥َ AIM Address
±q¤§«eھ؛¤ه³¹¶}©lإم¥ـ:   
µoھي·s¥DأD   ¦^آذ¥DأD    taijiacademy.com ­؛­¶ -> ·N¨£¤د¬M ©ز¦³ھ؛®ة¶،§،¬° ¥x¥_®ة¶، (GMT + 8 ¤p®ة)
²ؤ1­¶(¦@1­¶)

 
«e©¹:  
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±µoھي¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±¦^آذ¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±½s؟è¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±§R°£¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±¶i¦و§ë²¼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
ءcإ餤¤ه±j¤ئھ©¥ر ¦ث؟ك¬P²yPBB2¤¤¤ه±j¤ئ¶}µo¤p²ص »s§@