taijiacademy.com ­؛­¶ taijiacademy.com

 
 ±`¨£°فأD±`¨£°فأD   ·j´M·j´M   ·|­û¦Cھي·|­û¦Cھي   ·|­û¸s²ص·|­û¸s²ص   ·|­ûµù¥U·|­ûµù¥U 
 ­س¤H¸ê®ئ­س¤H¸ê®ئ   µn¤Jہث¬d±zھ؛¨p¤H°T®§µn¤Jہث¬d±zھ؛¨p¤H°T®§   µn¤Jµn¤J 

ا×اةاراةا×اظ افاراشاهاص اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض i v z

 
µoھي·s¥DأD   ¦^آذ¥DأD    taijiacademy.com ­؛­¶ -> ¤س·¥®±±MأD°Q½×
¤W¤@½g¥DأD :: ¤U¤@½g¥DأD  
µoھي¤H ¤؛®e
Teresasaibeµù¥U®ة¶،: 2018-06-07
¤ه³¹: 2185
¨س¦غ: Germany

µoھيµoھي©َ: ¬P´ء¤G ¤»¤ë 12, 2018 4:40 am    ¤ه³¹¥DأD: ا×اةاراةا×اظ افاراشاهاص اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض i v z ¤ق¨¥¦^آذ

ا×اةاراةا×اظ افاراشاهاص اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض i v zاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا×اةاراةا×اظ
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا×اةاراةا×اظ
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا×اةاراةا×اظ

اظاحازاشاحاظ افاراشاهاصاب ا×اةاراةا×اظ: ا×اعاعاغاباضاراح ات اشاباثاحاظاح اعاصاحاظاغار. اعا×اكاعاحاغاèاق ا¸اراضا× ا×اراعاساب اطاظا×الاشا× اراضاغاحاظاتاهاç اع اباساغاحاظا×اص ات اطاظاèاصا×اص اوافاراظاح.26اراذاحاظ ا×اةاراةا×اظاب: ا¸ا×اضاعاغاباضاغاراض ا½اباةاحاضاعاساراز اثا×اغا×اتاراغ اصاèاغاحاد ات اسا×اضاكاشاباثاحاظاح. .
اصاباح اواغا×اثا× اثا×اجاب اضاب اةا×اشاهالاراح اواساظاباضان اتانازاجاحاغ افاراشاهاص "ا×اةاراةا×اظ" ا× احاثاراعاغاظاباكاراè:ا±اباداح اعاصا×اغاظاحاغاه اضاح اةاـاجاـ, اصاضاح اجا×اعاغاباغا×اàاضا× اعا×اتاحاغاعاساراق افاراشاهاصا×ات: اساباس اةاحاذ اواغا×اثا× اطا×اساباداحالاه اداراذاضاه اسا×اضاكاشاباثاحاظاè? اساباس اةاحاذ اواغا×اثا× اصا×اداضا×اإاغا× اعا×ا×اةاâاحاضاراح ا×اغاظاحاجاباساغاراظا×اتاباش Kurz26 -- 08:25.
ا¸اراضا× اةاباذاب اساراضا×اثا× ا×اضاشابازاض افاراشاهاصا×ات اطا×اعاشاحاجاضاراق اشاحاغ, اباةاعا×اشاçاغاضا× اتاعاح اطا×اعاشاحاجاضاراح اضا×اتاراضاسار ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار.
3 May 2018 - 40 sec ا¼اراشاهاص ا½اباةاحاضاعاسا×اثا× "ا×اةاراةا×اظ" اتاناقا×اجاراغ اضاب اواساظاباضان اظا×اعاعارازاعاساراق اساراضا×اغاحاباغاظا×اتاتاراجاحا×اإاغا× اثاشاباتاضاباè اطاظاحاصاهاحاظاب اـاراس-اواضاجاب.اجاحازاعاغاتا×اتاباش
18 Oct 2013 - 8 min اطاظا×اعاصا×اغاظا×ات اتاراجاحا× 1232. ا×اةاراةا×اظ اتاراجاحا× ا×اضاشابازاض اةاحاعاطاشاباغاضا× اضاب Rutube.ا×اةاراةا×اظ. ا×اعاعاغاباضاراح ات00:42; 18 946;
اإاصا×اجادار افاراشاهاص The Emoji Movie. اطاظاحاصاهاحاظاب: 18 اباتاث 2017. اجاشاراضاب: 91 min. احاداراعاعاخاظ: Tony Leondis. اظا×اشاèاق: James Corden. ا؟اراغاباغاه اطا×اشاضا×اح ا×اطاراعاباضاراح. 6,95.
ا؟ا²ا؛ ا¼ا¶ا¹اؤا؛ ا¶ اµا¶ا¹ ا¹ا؛ا²ا¶ا² ا×اتاحاغاح ا¼احاجاحاظاباكارار اطاظا×الاخاش اذاباساظاناغاناز ا×اةاراةا×اظ ،X اراذاحاظ-اغاظاحازاشاحاظ (2018).
ا²ا؛اا. 98 اصاراض. ا¹ااا½. اباغابالاب ا¹ارا×اضاض, اغاحاضاشار اـاàاàار, اشاباضاسا×اصاحاجاراè, اطاظاراساشاçاàاحاضاراè 6+. اµاباتاغاظاب. 11:55. ا×اةاراةا×اظ. اتا×احاضاضاناز, اجاظاباصاب 12+. اµاباتاغاظاب. 12:20
ا¼اراشاهاص اطا×اشاضاناز الاراةاساب اغاحاشا×اقاظاباضاراغاحاشاè 2012 اثا×اجاب اضاب اساراضا×اثا×, اساراضا×اساظاباج, اثاراجا×اضاشابازاض, اساراضا×اطاظا×افار, اساراضا×اطا×اراعاس اعاصا×اغاظاحاغاه ات اقا×اظا×الاحاص اظا×اجا×اشاداراغاحاشاهاضا×اعاغاه: 84 اصاراض.ا¼اراشاهاص ا¹احاثاحاضاجاب ا× اطا×اةاحاثاحا×اةاراةا×اظ 2017-2018 اثا×اجاب.
S35 Waivers Transactions, 83, GO (92), Thu, Dec 14, 10:40p - RJS35 W16 RAWSD Points, 0, GO (1211), Tue, Dec 12, 12:32a - GOS35 W15 RAWSD
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاصان ا×اضاشابازاض اعاحاثا×اجاضاè اطاظاباساغاراàاضا×.(2018); اضا×اض Anon (2018); ا×اةاراةا×اظ (2018); احاشاراسا×اشاحاطاضاباèBrillantissime (2018)اظاحاصاè: 01:54. اصا×اغاظاحاغاها×اج: 2018. احاداراعاعاخاظ: اشاحاساعاحاز احاظاصاباض اصاش. اظا×اشاèاق: ا؛اراشاباض ا؛اباظاراà, اظاغاـاظ
ا×اضاشابازاض اساراضا×اعاساباàاباغاه ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح HDاةاحاعاطاشاباغاضا×اساراضا×اغاحاباغاظ64. ا½اباةاحاضاعاساراز ار ا¹اباصاةاحاظاغ اعاضاراصاباçاغاعاè ات اساباظاغاراضاح ا× اعا×اةاناغاراèاق ات ا×اةاراةا×اظاح.
اغاباشاب اراذاتاحاعاغاضاب احاظاحاتاباضاعاساباè اجاباغاب اطاظاحاصاهاحاظان افاراشاهاصاب "ا×اةاراةا×اظ" ا½اباةاحاضاعاسا×اثا× ا½اباةاحاضاعاساراز اضاب 71-اص ا¸اباضاضاعاسا×اص اصاحاداجاـاضاباظا×اجاضا×اص اساراضا×افاحاعاغاراتاباشاح"اظاراثاشابالاباحاص اتاعاحاق اشاçاةاراغاحاشاحاز اظا×اعاعارازاعاسا×اثا× اساراضا× اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه اراعاغا×اظاراàاحاعاساراز افاراشاهاص,اطا×اعاتاèاâاحاضاضاناز ا±اضاç ا×اةاحاجان ات اطاباظاساح اشاçاةاشاحاضاضاناق (9 اصاباè 2018).
اعاصا×اغاظاحاغاه اساراضا× ا×اةاراةا×اظ ا×اضاشابازاض ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح اضاب اظاـاعاعاسا×اص اèاذاناساحاثاباذا×اتاناق اساباصاحاظ ات ا×اةاراةا×اظاح اطا×اعاشاـاداراغ اطاظا×اظاناتاـ اس اساباسا×از-اشاراةا× اطاظاباتاجاح اطاحاظاحاج اشاراكا×اص
اعاباـاضاجاغاظاحاسار اس افاراشاهاصاـ ا×اةاراةا×اظ 8 863 اعاساباàاباغاه ا×اةاراةا×اظ 2018 اàاحاظاحاذ اغا×اظاظاحاضاغ اعاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا×اةاراةا×اظ ات 1080 2 117. ا×اةاراةا×اظ افاراشاهاص hd


اصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض افاراشاهاص ا×اةاراةا×اظ. اجاضاراص اراذ اغاباساراق اباجاعاساراق اطاظاراعاغاباضاراâ اةاناش ا×اةاراةا×اظ. اصا×اغاظاراغاح اةاحاعاطاشاباغاضا× اطاظا×اجا×اشاداحاضاراح اواغا×از اضاحاتاحاظا×اèاغاضا×از اراعاغا×اظارار ار اـاذاضاباحاغاح اطاحاظاتاناصار, اساغا× اغاباسا×از اواغا×اغ ا×اغاàاباèاضاضاناز اظاـاعاعاساراز اعا×اشاجاباغ ا×اةاراةا×اظ (2018). اإاغا× اضاحاطاظا×اعاغا× اةاناشاب اتا×ازاضاب, ا× اسا×اغا×اظا×از اطا×اعاشاح اعاشاباثاباشار اشاحاثاحاضاجان. اإاغا× اتا×ازاضاب, اسا×اغا×اظاباè اـاضاحاعاشاب اصاضا×اثا× اداراذاضاحاز ار اتاطاحاظاتاناح اذاب اتاعاح اتاظاحاصاè اجاباشاب الاباضاع اغاباس اتا×اعاطاظاèاضاـاغاه افابالاراذاصاـ.
ا×اةاراةا×اظ. اµاباتاغاظاب اراجاحاص اعاصا×اغاظاحاغاه. اطاظاحاجاجاتاحاظارار اتاحاشاراسا×اثا× اجاضاè ا×اةاحاجان اصان ا×اةاناàاضا× اتاعاطا×اصاراضاتاباحاص اضابالاراق اجاحاجا×ات ار اطاظاباجاحاجا×ات, ا×اغاعاغا×اèاتالاراق اضابالاـ اعاغاظاباضاـ. ا؛ان اثا×اغا×اتاراصاعاè اس اباساكارار "احاعاعاصاحاظاغاضاناز اطا×اشاس", اطا×اساـاطاباحاص اكاتاحاغان ار اعاتاحاàار ار اضابالار اجاـالار اضاباعاغاظاباراتاباçاغاعاè اضاب ا×اعا×اةاحاضاضاناز اشاباج. اعاح اجاباشاهالاح ا×اغ اضاباع اصاباز1945 اثا×اجاب, اتاعاح اصاحاضاهالاح ا×اعاغاباحاغاعاè ات اداراتاناق اتاحاغاحاظاباضا×ات. ا¶ اغا×, اàاغا× اصان اصا×اداحاص اـاذاضاباتاباغاه ار اتاراجاحاغاه اضاب اواساظاباضاح اطا×اàاغار اضاحاراذاتاحاعاغاضاناح اعاغاظاباضاراكان اغا×از اتاحاشاراسا×از ار اعاغاظابالاضا×از اتا×ازاضان, اطا×اراعاغاراضاح اةاحاعاكاحاضاضا×.
ا×اةاراةا×اظ ،X اواغا× ا×اغاجاباشاحاضاضاناز, اذاباغاحاظاèاضاضاناز ات اشاحاعاباق اظاèاجا×اص اع اـاساظاباراضاعاسا×از اثاظاباضاراكاحاز اطا×اشاهاعاساراز اطا×اشاـاعاغاباضا×اس. ا´احاشاحاذاضاباè اجا×اظا×اثاب ا×اغ اضاحاثا× الاشاب ات اغاـاطاراس. ا×اعاغا×اèاش اراذ اغاظاحاق اطا×اجاشاباثاحاظاحاز: اغاظاحاغاهاè اذا×اضاب اةاناشاب اساباس اظاباذ اذا×اضا×از اـاضاراàاغا×اداحاضاراè, اثاجاح اطا×اثاراةاشا×, اطا× اظاباذاضاناص ا×اكاحاضاساباص, ا×اغ 200 000 اذاباساشاçاàاحاضاضاناق. ا¹اçاجاحاز اطا× 800 اàاحاشا×اتاحاس اذاباثا×اضاèاشار ات اسا×اصاضاباغاـ, اسا×اغا×اظاـاç اذاباطا×اشاضاèاشار اتاناقاشا×اطاضاناصار اثاباذاباصار 2 اراçاضاè, 21:00, ا¸اظاباعاضاباè اطاشا×اâاباجاه (الاباغاحاظ 2). اعاناشاسار. ا×اكاراباشاهاضاناح اعاحاغار.
ا¸ا؟اؤ. ا¸ا×اشاراàاحاعاغاتا× اطاظا×اعاصا×اغاظا×ات اضاب Youtube 29.1K. اظاحازاشاحاظ افاراشاهاصاب ا×اةاراةا×اظ 2018 اثا×اجاب ا±اباغاب اتاناقا×اجاب ات ا¼ - 3 ا؛اباè 2018اغاظاباضاب: ا×اعاعاراèا±اراعاغاظاراةاهاçاغا×اظ: ا¸اباظا×اطاظا×اساباغاحاداراعاعاحاظ: ا¸ا×اضاعاغاباضاغاراض ا½اباةاحاضاعاساراز
اعاسا×اظاح احاثا× اطا×اصاحاعاغاراشار ات اـاداباعاضاناز اسا×اضاكاشاباثاحاظاه ا×اةاراةا×اظ, اثاجاح اـاداح اضاباقا×اجاراشا×اعاه ا×اثاظا×اصاضا×اح اسا×اشاراàاحاعاغاتا× اطاشاحاضاحاضاضاناق اشاçاجاحاز. اشاباتاضاناز اغاباشاباضاغ اشاحاساعاباضاجاب اذاباساشاçاàاباشاعاè ات اغا×اص, اàاغا× ا×اض اصا×اث اطا×اجاةا×اجاظاراغاه ار اصا×اغاراتاراظا×اتاباغاه اباةاعا×اشاçاغاضا×اثا× اشاçاةا×اثا× اàاحاشا×اتاحاساب. اشاباثا×اجاباظاè اداحاشاباضاراç اداراغاه ار اعاطاباعاباغاه اجاظاـاثاراق اشاçاجاحاز اثاحاظا×اç اـاجاباحاغاعاè اـاةاحاجاراغاه اشاçاجاحاز ات اغا×اص, اàاغا× اراص اذاجاحاعاه اضاح اصاحاعاغا× ا× اعاشاـاàاباحاغاعاè اعاغاظاباضاضا×اح, اتا× اتاظاحاصاè اجا×اشاثا× اطاـاغاحالاحاعاغاتاراè ا×اض اطاظا×اعاناطاباحاغاعاè, اب اتاحاجاه احاصاـ اضاـاداضا× اةاناشا× اعاطاباغاه احاâاح 90 اشاحاغ.
ان اصا×اداحاغاح اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض ا×اةاراةا×اظ , ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح اةاحاعاطاشاباغاضا× اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار. اظا×اعاصا×اغاظ ا×اضاشابازاض. اغا×اظا×از اطاشاحاحاظ. اساباàاباشار: 83308 اظاباذ(اب). ا²اعاشار اتاباص اطا×اضاظاباتاراشا×اعاه اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اةاراةا×اظ (2018) ا×اضاشابازاض اضاب Android (اباضاجاظا×ازاجاح) ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح اـ اضاباع اضاب اعابازاغاح, اطا×اجاحاشاراغاحاعاه اع اجاظاـاذاهاèاصار اواغا×از اعاغاظاباضاراكاحاز. اعاـاâاحاعاغاتاشاèاحاغاعاè اغاباس اداح اطا×اجاجاحاظاداساب اصا×اةاراشاهاضاناق اغاحاشاحافا×اضا×ات ار اطاشاباضالاحاغا×ات i Phone ار iPad اطا×اج اـاطاظاباتاشاحاضاراحاص iOS. ا±اباغاب اجا×اةاباتاشاحاضاراè: 27-5-2018 ا×اتاراضاسار اساراضا×. ا½ا×اشا×اعاغاèاس 6 اعاحاذا×اض ا×اعاعاراè 12 اتاناطاـاعاس ا×اغ 27.05.2018. ا½ا×اشا×اعاغاèاس اضاب 6 اعاحاذا×اض 12 اعاحاظاراè 27 05 2018. ا½ا×اشا×اعاغاèاس 6 اعاحاذا×اض ا²اثا×اظ ا¸اظاراج 12,13 اعاحاظاراè (اتاناطاـاعاس ا×اغ 27.05.2018). ا½ا×اشا×اعاغاèاس اضاب 6 اعاحاذا×اض 12 اتاناطاـاعاس ا²اثا×اظ ا¸اظاراج (27 05 2018). ا½ا×اشا×اعاغاèاس اوافاراظ ا×اغ 27.05.2018 (ا²اثا×اظ ا¸اظاراج اضاب ).
ا×اةاراةا×اظ (2018) اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض. CAMRip 720. ا×اعاعاراè اظاحاصاè: 1 اàاباع 45 اصاراضاـاغ. اظا×اشاèاق: ا±ابازاضاçاع ا¸اباذاشاباـاعاساباع, ا¸اظاراعاغا×افاحاظ ا¹اباصاةاحاظاغ, ا؛اباظاراè ا¸ا×اداحاتاضاراسا×اتاب, ا¼احاشاراعاح اااضاساحاشاشاه, ا¸ا×اضاعاغاباضاغاراض ا½اباةاحاضاعاساراز. ا؛اضا×اثاراح اطاظاحاجاطا×اàاراغاباçاغ اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض ا×اةاراةا×اظ 2018 اةاحاعاطاشاباغاضا×, اàاحاص اطا×اقا×اج ات اساراضا×اغاحاباغاظ. اب اواغا×از اعاغاظاباضاراكاح اصان اطاظاحاجا×اعاغاباتاراص اتاباص اواغاـ اتا×اذاصا×اداضا×اعاغاه, اب اراصاحاضاضا× اةاحاعاطاشاباغاضاناز اطاظا×اعاصا×اغاظ اطا×اشاضا×اثا× افاراشاهاصاب ا×اةاراةا×اظ 2018 اثا×اجاب ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح ار ا×اذاتاـاàاساح. ا× اتاظاحاصاحاضاب اتاغا×اظا×از اصاراظا×اتا×از اتا×ازاضان اضاحاصاحاكاساراح اتا×ازاعاساب اطاظا×اèاتاشاèاشار اتاحاظاق اàاحاشا×اتاحاàاحاعاسا×از اداحاعاغا×اسا×اعاغار. اµاباقاتاباàاحاضاضاناق اتا× اتاظاحاصاè اعاظاباداحاضاراز اراشار ات اصاراظاضاناق اعاحاشاحاضاراèاق اطاشاحاضاضاناق, اطا×اصاحاâاباشار ات اسا×اضاكاحاضاغاظاباكارا×اضاضاناح اشاباثاحاظاè. اباص اراق اذاباعاغاباتاشاèاشار اظاباةا×اغاباغاه اجا× اراذاضاحاصا×اداحاضاراè, اطاناغاباشار, اعاداراثاباشار اذ
اµاظاراغاحاشاهاعاساراح ا×اغاذاناتان ا× افاراشاهاصاح ا×اةاراةا×اظ. ا¸ا×اصاصاحاضاغاباظارار اغاحاق, اساغا× اـاداح اطا×اعاصا×اغاظاحاش افاراشاهاص ار اغاحاق, اساغا× اغا×اشاهاسا× اعا×اةاراظاباحاغاعاè 373. 62.
احاظاتاناز اغاظاحازاشاحاظ افاراشاهاصاب ا×اةاراةا×اظ 2018 اثا×اجاب اـاعاعاساراح اغاظاحازاشاحاظان اس افاراشاهاصاباص, اعاحاظاراباشاباص ار اراثاظاباص! 13:45.
اساباàاباغاه اةاحاعاطاشاباغاضا× افاراشاهاص ا×اةاراةا×اظ c اغا×اظاظاحاضاغاب. ا¶اضاعاغاظاـاساكاراè اساباس اعاساباàاباغاه ا×اةاراةا×اظ اغا×اظاظاحاضاغا×اص اةاحاعاطاشاباغاضا×: 1. ا»اعاغاباضا×اتاراغاح اعاحاةاح اضاب اسا×اصاطاهاçاغاحاظ, اضا×اـاغاةاـاس, اطاشاباضالاحاغ, اعاصاباظاغافا×اض Bit Torrent-اساشاراحاضاغ اجاشاè اعاساباàاراتاباضاراè اغا×اظاظاحاضاغ-افابازاشا×ات, اضاباطاظاراصاحاظ: Torrent, BitTorrent, BitComet, BitSpirit, Free Download Manager اراشار اتا×اعاطا×اشاهاذاـازاغاحاعاه اتاعاغاظا×احاضاضاناص اغا×اظاظاحاضاغ-اساشاراحاضاغا×اص ابالاحاثا× اراضاغاحاظاضاحاغ-اةاظاباـاذاحاظاب اµاجاحاعاه ان اضابازاجاحاغاح اراضاعاغاظاـاساكارار ات اساباظاغاراضاساباق + اتاراجاحا×: اساباس اغاـاغ اساباàاباغاه, اساباس اغاـاغ اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض, اàاغا× اجاحاشاباغاه احاعاشار اضاح اساباàاباحاغاعاè اغا×اظاظاحاضاغ-افابازاش, اعاساباàاباغاه اغا×اظاظاحاضاغ اساشاراحاضاغ Torrent.


اواثار:
ا×اةاراةا×اظ افاراشاهاص 2012 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض
ا×اةاراةا×اظ افاراشاهاص 2018 اغا×اظاظاحاضاغ
ا×اةاراةا×اظ اغاظاحازاشاحاظ 2018
ا×اةاراةا×اظ افاراشاهاص اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض
ا×اةاراةا×اظ افاراشاهاص 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار
ا×اةاراةا×اظ اقاـاجا×اداحاعاغاتاحاضاضاناز افاراشاهاص
ا×اةاراةا×اظ 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض افاراشاهاص hd
ا×اةاراةا×اظ اضا×اتاناز افاراشاهاص
ا×اةاراةا×اظ 2018
ا×اةاراةا×اظ اعاساباàاباغاه اغا×اظاظاحاضاغ
اèاضاجاحاساع ا×اةاراةا×اظ
افاراشاهاص ا×اضاشابازاض ا×اةاراةا×اظ


ا½اراغان اطاظا×اساباغاب:
اـاطاحاظاعاحاصاحازاساب 2 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض 2018 ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح f q n
اساراضا× احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه t l x
احاساعاب اضاح اةاـاجاحاغ!!! 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اساراضا× z z n
8 اطا×اجاظاـاث اـالاحاضاب افاراشاهاص 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض m e g
اق اف ا؛اعاغاراغاحاشار: ا×ازاضاب اةاحاعاسا×اضاحاàاضا×اعاغار f f t

.
¦^³»؛ف
ہثµّ·|­û­س¤H¸ê®ئ µo°e¨p¤H°T®§ µo°e¹q¤l¶l¥َ AIM Address
±q¤§«eھ؛¤ه³¹¶}©lإم¥ـ:   
µoھي·s¥DأD   ¦^آذ¥DأD    taijiacademy.com ­؛­¶ -> ¤س·¥®±±MأD°Q½× ©ز¦³ھ؛®ة¶،§،¬° ¥x¥_®ة¶، (GMT + 8 ¤p®ة)
²ؤ1­¶(¦@1­¶)

 
«e©¹:  
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±µoھي¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±¦^آذ¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±½s؟è¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±§R°£¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±¶i¦و§ë²¼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
ءcإ餤¤ه±j¤ئھ©¥ر ¦ث؟ك¬P²yPBB2¤¤¤ه±j¤ئ¶}µo¤p²ص »s§@