taijiacademy.com ­؛­¶ taijiacademy.com

 
 ±`¨£°فأD±`¨£°فأD   ·j´M·j´M   ·|­û¦Cھي·|­û¦Cھي   ·|­û¸s²ص·|­û¸s²ص   ·|­ûµù¥U·|­ûµù¥U 
 ­س¤H¸ê®ئ­س¤H¸ê®ئ   µn¤Jہث¬d±zھ؛¨p¤H°T®§µn¤Jہث¬d±zھ؛¨p¤H°T®§   µn¤Jµn¤J 

احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه اثاـاثاش v i l

 
µoھي·s¥DأD   ¦^آذ¥DأD    taijiacademy.com ­؛­¶ -> ¤س·¥®±±MأD°Q½×
¤W¤@½g¥DأD :: ¤U¤@½g¥DأD  
µoھي¤H ¤؛®e
JonnieSydayµù¥U®ة¶،: 2018-06-15
¤ه³¹: 14203
¨س¦غ: United States

µoھيµoھي©َ: ¬P´ء¤G ¤»¤ë 19, 2018 3:29 pm    ¤ه³¹¥DأD: احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه اثاـاثاش v i l ¤ق¨¥¦^آذ

احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه اثاـاثاش v i lاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه

اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص احاظاضا×اح اجاحاشاهاكاح Une pure affaire (2011) ا×اضاشابازاض ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح اةاحاعاطاشاباغاضا×. VKontakte29 اراçاشاè ات اطاحاظاحاجاباàاح اہاسا×اشاب اظاحاصا×اضاغاب 29 07 2017 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض. ا¸اباصاحاجار ا¸اشاباة 14 اعاحاذا×اضا×اعاحاغاراغاحاشار, اضاباقا×اجاèاâاراحاعاè ات اثاظاـاطاطاح اظا×اعاغا× اثا×اعاغاه, اضاح اصا×اثاـاغ ا×اعاغاباتاشاèاغاه اسا×اصاصاحاضاغاباظارار اس اجاباضاضا×از اطاـاةاشاراساباكارار.
(718)اراجاحاشاب +. اـاةاشاراàاضاناح اطاباطاسار, ات اسا×اغا×اظاناح اةاناش اجا×اةاباتاشاحاض افاراشاهاص احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه: اـاجاـ اعاصا×اغاظاحاغاه 11830 اàاحاشا×اتاحاس اظا×اعاصا×اغاظاحاضاضاناح 96 اàاحاشا×اتاحاس. ا×اعاصا×اغاظاحاغاه 762018 () 1 اàاحاشا×اتاحاس. 2018 اتاحاعاضاب 1
اصا×اداحاغ اةاناغاه, اتان اداحاشاباحاغاح اظاباعالاراظاراغاه اعاتا×از اساراضاحاصاباغا×اثاظابافاراàاحاعاساراز79 اطا×اجاطاراعاàاراسا×ات احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه Contratiempo (2016) ا±اـاةاشاراظا×اتاباضاضاناز اغاظاحازاشاحاظاباظاحاعاغا×اص, اب اذاباتاغاظاب اعا×اعاغا×اراغاعاè اعاـاجاحاةاضا×اح اذاباعاحاجاباضاراح, اطا×اواغا×اصاـ اتاحاàاحاظا×اص اس اضاحاصاـ
اساباàاباغاه افاراشاهاصان MP4 اضاب اغاحاشاحافا×اض اراشار اطاشاباضالاحاغ اضاب اعاراعاغاحاصاح اباضاجاظا×اراج اعا×اتاحاظالاحاضاضا× اعاح اعاباصاناح اعاتاحاداراح اضا×اتاراضاسار 2018, 2018 اثا×اجاب ا×اضاشابازاض ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح.احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه. اسا×اظا× اضاب اعابازاغاح. اساباàاباغاهاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض. ا×اج: 2018اغاراقاراè اـاثا×اصا×اضاراشاباعاه ار اجاحاتاـالاساب اطا×اضاراصاباحاغ, اàاغا× احاخ اتا×اذاشاçاةاشاحاضاضاناز اةاحاذ. .
398 اجاضاحاز اضاباذاباج. ا¹اؤاہا² ا¸ا¶ ا¸ا¹ا±ا¸ا² ا¸ا¶احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه 2016 . 5.اتاباغاباظ اطا×اشاهاذا×اتاباغاحاشاè Oblako78
May 18, 2017 - 2 min اصا×اغاظاراغاح اغاظاحازاشاحاظان اضاب اظاـاعاعاسا×اص اèاذاناساح ار ا×اظاراثاراضاباشاهاضاناح اغاظاحازاشاحاظان ات اقا×اظا×الاحاصاحاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه ا¶اعاطاباضاراè, اساظاراصاراضاباش, اغاظاراشاشاحاظ, اجاحاغاحاساغارات
Starlight اطاراعاباش(اب): ا¶اذ افاراشاهاصاب "Contratiempo" (احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه)اàاسا×ات اظاحاطاـاغاباكارار: 49: ا±ا×اةاباتاراغاه ا×اàاسار اظاحاطاـاغاباكارار ا»اصاحاضاهالاراغاه ا×اàاسار اظاحاطاـاغاباكارار ا²اعاغاه اقاـاج. افاراشاهاص اباظاةا×اع ات اثا×اعاغاèاق اـ ا×اةاراساب(1964) اع اجاظاحاعاعاراظا×اتاباضاضاناصار
احاح اضاحاتاراجاراصاناز ا±ا×اساـاصاحاضاغاباشاهاضاناح افاراشاهاصان ا×اضاشابازاض اعاصا×اغاظاحاغاه احاتاراجاراصاباè افاراشاهاص اةاحاعاطاشاباغاضا× اطا×اظاباذاثاباجاناتاباغاه اضاحاطاظا×اعاغاناح اشا×اثاراàاحاعاساراح اذاباجاباàار, احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه 2018 اث اب اداحاعاغاسا×اصاشاراصاطارازاعاساراز اطاظ-اغ اج.13, , ا¾ ا¼ا² 1 اواغاباد اطابات.ات اقا×اظا×الاحاص hd اساباàاحاعاغاتاح 720 اشاراةا× hd 1080 اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار ا±ا×اعاغاباتاساب اطا×
30 Apr 2018 - 2 min - Uploaded by Movie HD Trailers اـاعاعاساراز اغاظاحازاشاحاظ افاراشاهاصاباحاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه 2016 افاراكاراباشاهاضاناح HDاغاظاحازاشاحاظان اضاب اظاـاعاعاسا×اص اèاذاناساح افاراشاهاصا×ات, اعاحاظاراباشا×ات ار
اصا×اغاظاحاغاه اةا×اشاهالاباè اراثاظاب 2018! ا؛ا×اشاشار اب اواغا×از اعاغاظاباضاراكاح اتان اصا×اداحاغاح اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا×اشاهالاباè اراثاظاب اتا×اشاهالاباè اراثاظاب (2017) cاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض ات اقا×اظا×الاحاص HD 720150 اصاراشاشارا×اضا×ات اجا×اشاشاباظا×ات اذاب اطاظاحاصاهاحاظاـ افاراشاهاصاب ا±اواجاطاـاش-2 66 0اظاحازاشاحاظ اـاطاحاظاعاحاصاحازاساب 2 (2018)احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه (2016)
22 Jan 2018 - 106 min6 اجاحاساباةاظاè 2017احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه (افاراشاهاص 2016) اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاضاةاحاعاطاشاباغاضا× ا¼اراشاهاص احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاهContratiempo (2016
golubchikav: 1 اباطاظاحاشاè, 12:36. ا¸ا×اغاباضان, اطا×اصاضاراغاح اè اغاـاغ اطاراعاباش, اàاغا× اداراتا×اغ ا×اةادا×اث اضا×اـاغاةاـاسا×اص, اطا×اساب افاراشاهاص "احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه" اعاصا×اغاظاحاش? اساباذاباشا×اعاه, اàاغا×
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص احاتاراجاراصاناز ا×اضاشابازاض ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح اعا×اتاحاظالاحاضاضا× اةاحاعاطاشاباغاضا× ار اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار! اظاراèاغاضا×اثا× اطاظا×اعاصا×اغاظاب!ا¼اراشاهاص. احاعاطاèاâاراح ات اراواغاغاشاح. 1993, اہ, اµاباظاـاةاحاداضاناح. اصا×اغاظاحاغاه ا±اضاحاتاضاراسار اضاèاضار ا×اضاشابازاض ات HD اساباàاحاعاغاتاح
.ا±.) ا×اعاشاحاطاراش اـاصان, اàاغا×اةان اجاشاè اضاراق اضاح اتا×اعاعاراèاش اعاتاحاغ اةاشاباثا×اتاحاعاغاتا×اتاباضاراè (2 ا¸ا×اظ. 4: 4). اإاغا× اتاناظاباداباحاغاعاè ات اضاحاعاطا×اعا×اةاضا×اعاغار اتاراجاحاغاه ار اتا×اعاطاظاراضاراصاباغاه ا¶اعاغاراضاـ


اظاحاصاهاحاظاب ا؛اراظ: 23 اعاحاضاغاèاةاظاè 2016. احاداراعاعاحاظ: اظارا×اش ابا×اشا×. ا´اباضاظ:ا×اتا×اح ا±احاغاحاساغارات ا¸اظاراصاراضاباش اظاراشاشاحاظ اغاذاناتان ار اظاحاكاحاضاذارار اس افاراشاهاصاـ "احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه". اغاذاناتان. احاكاحاضاذارار. Gani , .2018, 17:50. اµاظاراغاحاشاه (167300). - 3. + اجاضا×اذاضاباàاضا× ا×اجاراض اراذ اشاـاàالاراق اجاحاغاحاساغاراتاضاناق اغاظاراشاشاحاظا×ات ار اèاظاàابازالاراز اطاظاراصاحاظ اسا×اضاساـاظاحاضاغا×اعاطا×اعا×اةاضا×اعاغار اراعاطاباضاعاسا×اثا× اساراضاحاصاباغا×اثاظابافاب اجاباداح اع اذاباطاباجاضاناص ا¹اçاةاشاç اراعاطاباضاعاسا×اح اساراضا×! ا× اواغا×اغ افاراشاهاص - اطاظا×اعاغا× الاحاجاحاتاظ اجاحاغاحاساغاراتاضا×اثا× اداباضاظاب. اساغاحاظان اداراتاـاغ, اب اضاح اراثاظاباçاغ. ا±اصاراغاظاراز ا´ , .2018, 12:09. ا¸اراضا×اصاباض (788800). - 1 Alexander36 , , 15:49. ا´اـاظاضاباشاراعاغ (513710000). - 0.
اصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه (2016) ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح. احاتاراجاراصاناز اصاباشاهاàاراس (2014). ا×اعاغاه (2011) Fix-druid. اµاباصاحاàاباغاحاشاهاضاناز افاراشاهاص-اطا×اةا×اشاهالاح اةان اغاباساراق. 15 اصاباè 2018 21:41. +5. moyra.
اساباàاباغاه. 15 KB. اغاباغاـاع:اطاظا×اتاحاظاحاضا×. اساباàاباض: 73 اظاباذ. اباذاصاحاظ: 746 MB (782368328 Bytes) ان اضاح اصا×اداحاغاح اضاباàاراضاباغاه اغاحاصان ان اضاح اصا×اداحاغاح ا×اغاتاحاàاباغاه اضاب اعا×ا×اةاâاحاضاراè ان اضاح اصا×اداحاغاح اظاحاجاباساغاراظا×اتاباغاه اعاتا×ار اعا×ا×اةاâاحاضاراè ان اضاح اصا×اداحاغاح اـاجاباشاèاغاه اعاتا×ار اعا×ا×اةاâاحاضاراè ان اضاح اصا×اداحاغاح اثا×اشا×اعا×اتاباغاه ات ا×اطاظا×اعاباق ان اضاح اصا×اداحاغاح اطاظاراساظاحاطاشاèاغاه افابازاشان اس اعا×ا×اةاâاحاضاراèاص ان اضاح اصا×اداحاغاح اعاساباàاراتاباغاه افابازاشان. ا×اشاهاذا×اتاباغاحاشاهاعاسا×اح اعا×اثاشابالاحاضاراح ا±اشاè اطاظاباتا×ا×اةاشاباجاباغاحاشاحازاحاساشاباصاب اضاب اعابازاغاح.
اصا×اغاظاحاغاه احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه ا×اضاشابازاض ات اقا×اظا×الاحاص 720HD اساباàاحاعاغاتاح, اàاحاظاحاذ Androidi Pad. 656397. ا×اطاراعاباضاراح اغاظاحازاشاحاظ. اظاباتاراغاعاè. اتاراغاضاـاغاه. ا؛ا×از اصاراظ. ا×اجاحاشاراغاهاعاè. ا¸اشاباعاع! ا¹اçاةا×اتاه. احاظاحاذاباثاظاـاذاساب (2004). ا¸: 7.69 IMDb: . اباظافاçاصاحاظ: ا¶اعاغا×اظاراè ا×اجاضا×اثا× اـاةارازاكان (2006). ا¸:IMDb: . اسا× اذاب ا×اسا× (1996). ا¸:IMDb: . ا¶اثاظاـالاحاàاضاناح اعا×اشاجاباغاراسار (1991). ا¸:IMDb: .
106 اصاراض.01:46. اإاجاظاراباض ا±ا×اظاراب - اعاصاحاشاناز اظاحالاراغاحاشاهاضاناز اصا×اشا×اجا×از اصاـاداàاراضاب اع اتاضاـاغاظاحاضاضاراص اعاغاحاظاداضاحاص. اباساراح ا×اàاحاضاه اضاظاباتاèاغاعاè اصا×اشا×اجاناص اداحاضاâاراضاباص, ار ا×اضار اàاباعاغا× اثا×اغا×اتان اطا×ازاغار اضاب اتاعاح اàاغا×اةان ا×اض ا×اساباذاباشاعاè اع اضاراصار اظاèاجا×اص اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه 2016 ا×اضاشابازاض اةاحاعاطاشاباغاضا× ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح. ا×اشاهالاباè اتاحاظا×اèاغاضا×اعاغاه اغا×اثا×, اàاغا× ان اراعاساباشار احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه (2016) ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح. ا±اباضاضاناز اظاحاعاـاظاع اعا×اجاحاظاداراغ اةا×اشاهالاـاç اسا×اشاشاحاساكاراç ا×اضاشابازاض افاراشاهاصا×ات, اسا×اغا×اظاناح اجا×اعاغاـاطاضان اباةاعا×اشاçاغاضا× اةاحاعاطاشاباغاضا×. احاطاحاظاه اتا×اتاعاح اضاحاغ اضاحا×اةاقا×اجاراصا×اعاغار ا×اغاطاظاباتاشاèاغاه اعاصاع, اàاغا×اةان اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه اشاçاةاراصاناز افاراشاهاص, اشاراةا× اغا×اغ اداح احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه ات HD 720p. ان اصا×اداحاغاح اضاباàاباغاه اطاظا×اعاصا×اغاظ اضاح اغا×اشاهاسا× اعاضاباàاباشاب, اضا× ار اطاحاظاحاصا×اغاباغاه اضاب اساباسا×از-اضاراةاـاجاه اراضاغاحاظاحاعاضاناز اصا×اصاحاضاغ.
ا¼اراشاهاصان اعاساباàاباغاه اغا×اظاظاحاضاغ اظاراشاشاحاظاناحاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار. احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه. اا اضابالاخاش ا×الاراةاساـ! ا±اظاـاثا×اح اساباàاحاعاغاتا× + 2. اظاحازاشاحاظ.
احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه - 2016. HDRip. 179 134 اساباàاباغاه اغا×اظاظاحاضاغ. اصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض. اطاراعاباضاراح: اباذاتاباضاراح افاراشاهاصاب: احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه اغاظاباضاب: ا¶اعاطاباضاراè ا´اباضاظ: اغاظاراشاشاحاظ, اساظاراصاراضاباش, اجاحاغاحاساغارات ا×اج: 2016 احاداحاعاعاخاظ: اظارا×اش ابا×اشا× اظا×اشاèاق: ا؛اباضاحاشاه ا±اـاواعا×, اباض ا²اشاباصا×اع, ا±اباتاراج احاشاهاتاباع, اباسا× ا×اـاع, ا¼اظاباضاعاحاعاس اظاحاشاهاè, اباظاةاباظاب ا¹احاضاضار, ا½ا×اعاح ا¸ا×اظا×اضاباجا×, اضاب اباقاحاضاحاظ, ا؛اباظارا× ا¸اباعاباع. اطاراعاباضاراح افاراشاهاصاب: ا×اجاراض اطاظاحاساظاباعاضاناز اجاحاضاه اصا×اشا×اجا×از اةاراذاضاحاعاصاحاض اإاجاظاراباض ا±ا×اظاراب اطاظا×اعاناطاباحاغاعاè ات اذاباساظاناغا×اص اراذاضاـاغاظار اضا×اصاحاظاح ا×اغاحاشاè اظاèاجا×اص اع اةاحاذاجاناقاباضاضاناص اغاحاشا×اص اعاتا×احاز اشاçاةا×اتاضاراكان احاثاـاâاراز ات اشاباةاراظاراضاغاح: ا¹احاساباظاعاغاتا× ا×اغ اعاصاحاظاغار - 2018. ا±اباغاب: .2018 - 13:24. اـاعاغاه اàاغا× اضاح اثا×اتا×اظاèاغ, اب اصاضاح اتاعاح اغاظار اàاباعاغار اطا×اضاظاباتاراشاراعاه. ا¶اذاـاصاشاحاضاراح - 2017. ا±اباغاب: .2018 - 08:07.
احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه اàاحاظاحاذ اغا×اظاظاحاضاغ. اباذاصاحاظ:GBا±ا×اةاباتاشاحاض: 1 اثا×اج 1 اصاحاع. اضاباذاباج ا×اظاظاحاضاغ اعاساباàاباض:49 اظاباذ. اساباàاباغاه. احاةاèاغاب, اطا×اصا×اثاراغاح اعا×اةاظاباغاه اجاحاضاهاثار اضاب ا×اطاشاباغاـ اعاحاظاتاحاظا×ات!!! MasterCard, Maestro, Visa احاجاباتاضا× ا×اض ا²اتاظا×اطاحازاعاساراص اعا×اتاحاغا×اص اطا× اراضاضا×اتاباكاراèاص اةاناش اطاظاراذاضاباض اطاظاحاجاطاظاراضاراصاباغاحاشاحاص اثا×اجاب.i 12 00:03:37,380 -- 00:03:42,390 iا±ا×اظاراب, اàاهاè افاراظاصاب "اشا×اةاباشاهاضاناح اصاحاجاراب-اغاحاقاضا×اشا×اثارار" ات اطا×اعاشاحاجاضاحاح اتاظاحاصاè اباساغاراتاضا× اطاظا×اضاراساباحاغ اضاب اباذاراباغاعاساراز اظاناضا×اس,i 13 00:03:42,590 -- 00:03:46,220 iاذاباèاتاشاèاحاغ, اàاغا× ا×اض اضاحاتاراضا×اتاحاض ار اèاتاشاèاحاغاعاè اداحاظاغاتا×از اذاباثا×اتا×اظاب.i 14 00:03:47,470 -- 00:03:49, 220 ا×ا×اةاâاح-اغا× اè ا×اداراجاباش اباع اطا×اذاداح احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه اàاحاظاحاذ اغا×اظاظاحاضاغ اساباàاباغاه اةاحاعاطاشاباغاضا× احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه
ا» اضاباع افاراشاهاص احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه 2016 اعا×اتاحاظالاحاضاضا× اةاحاعاطاشاباغاضا× ات اساباàاحاعاغاتاح HD 1080. اطاراعاباضاراح - ا±احاضاهاثار احاâاح اضاراسا×اصاـ ار اضاراسا×اثاجاب اضاح اطاظاراضا×اعاراشار اجا×اتا×اشاهاعاغاتاب ار اجا×اعاغاباغاساب. اراذاضاحاعاصاحاض اإاجاظاراباض ا±ا×اظاراب اعاàاراغاباش, اàاغا× احاثا× اةاحاجان 26 اصاباظاغاب 2018 18:34. ا×اعاشاح اطاحاظاتا×از اطا×اشا×اتاراضان افاراشاهاصاب اتاعاخ اغا×اشاهاسا× اضاباàاراضاباحاغاعاè, اضا× اةاحاذ اواغا×از اطا×اشا×اتاراضان اضاحاغ اعاتاèاذار ات اسا×اضاكا×اتاساح ار اظاباذاتاèاذاساح. ا¼اراشاهاص اعاغا×اراغ اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اغ اضاباàاباشاب ار اجا× اسا×اضاكاب, اةاحاذ اطاحاظاحاظاناتا×ات, ا×اجاضاراص اطا×اغا×اسا×اص. اµاظاراغاحاشاèاص, اراصاحاçاâاراص اضاحاصاباشاناز ا×اطاناغ ات اجاحاغاحاساغاراتاباق اصا×اداحاغ اطا×اساباذاباغاهاعاè اàاغا× اتاعاخ اطاظا×اàاـاقاباشار. احاغ, اضاح اتاعاخ.
ا¸اراضا×اغاحاباغاظ: اèاغاه اذاتاحاذاج اضاب اباتاحاشاحاكاسا×از. ا×اشاباض. اèاغاه اذاتاحاذاج اضاب ا×اتا×اساـاذاضاحاكاسا×از. اèاغاه اذاتاحاذاج-اراظاçاشاحاتا×. اµاباساباذ اةاراشاحاغا×ات: +7 (495) 916-916-9. اساباàاباغاه ات App Store اساباàاباغاه ات Google Play ا¼اراشاهاصاناحاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه 2018. Contratiempo. ا¶اعاطاباضاراè. اظاراشاشاحاظ, اساظاراصاراضاباش, اجاحاغاحاساغارات 1اصاراض. 16+. احاداراعاعاخاظ: اظارا×اش ابا×اشا×. اظا×اشاèاق: ا؛اباظارا× ا¸اباعاباع, اضاب اباقاحاضاحاظ, ا½ا×اعاح ا¸ا×اظا×اضاباجا×, اباظاةاباظاب ا¹احاضاضار, ا¼اظاباضاعاحاعاس اظاحاشاهاè. اباàاباشا× اطاظا×اساباغاب: .2018. ا¸اـاطاراغاه اةاراشاحاغ.
اصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه (2016) ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح. احاتاراجاراصاناز اصاباشاهاàاراس (2014). ا×اعاغاه (2011) ا×اضاظاباتاراشا×اعاه اàاغا× اواغاب اغاباسا×از اجاحاغاحاساغاراتاضاناز اغاظاراشاشاحاظ, اواغار اجاتاب اداباضاظاب اتاصاحاعاغاحاثاظاحاصاـاàاباè اعاصاحاعاه. ا½ا×اظا×الا× اطا×اجا×اةاظاباض اباساغاحاظاعاساراز اعا×اعاغابات, اثاحاظا×احات اعاتا×اراق اظاباعاساظاناشار. ا±اـاصاباç, اشاçاةاراغاحاشار اغاباسا×اثا× اداباضاظاب اطا×اعاغاباتاèاغ اواغا×اصاـ افاراشاهاصاـ اتاناعا×اساـاç ا×اكاحاضاساـ, اصا×اè اداح 7 اراذ 10. 24 اصاباظاغاب 2018 23:53.


احاشاحاتاباضاغاضاناح اعاشا×اتاب:
احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه اعاساباàاباغاه اغا×اظاظاحاضاغ ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح
اثاـاثاش احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه
احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه افاراشاهاص ا×اضاشابازاض
اعاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه
احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح
اساراضا× احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض
احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه اعاساباàاباغاه اغا×اظاظاحاضاغ


ا½اراغان اطاظا×اساباغاب:
ا¸اباس اظاباذاثا×اتاباظاراتاباغاه اع اجاحاتاـالاساباصار اضاب اتاحاàاحاظاراضاساباق اغا×اظاظاحاضاغ c t z
8 اطا×اجاظاـاث اـالاحاضاب افاراشاهاص p q k
اعاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا؛اعاغاراغاحاشار: ا×ازاضاب اةاحاعاسا×اضاحاàاضا×اعاغار اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار j f z
افاراشاهاصان 2018 ا؟احاظاضا×اتاراس s w j
اساراضا× 8 اطا×اجاظاـاث اـالاحاضاب 2018 q t q
ا؛اراظ ائاظاعاسا×اثا× اطاحاظارا×اجاب 2 2018 j h f
ا؛اعاغاراغاحاشار: ا×ازاضاب اةاحاعاسا×اضاحاàاضا×اعاغار افاراشاهاص اعاساباàاباغاه e i w
احاتاراجاراصاناز اثا×اعاغاه اعاساباàاباغاه اغا×اظاظاحاضاغ j n w
افاراشاهاص ا×اضاشابازاض 8 اطا×اجاظاـاث اـالاحاضاب c k v
اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا¸اباس اظاباذاثا×اتاباظاراتاباغاه اع اجاحاتاـالاساباصار اضاب اتاحاàاحاظاراضاساباق n q z

.
¦^³»؛ف
ہثµّ·|­û­س¤H¸ê®ئ µo°e¨p¤H°T®§ µo°e¹q¤l¶l¥َ AIM Address
±q¤§«eھ؛¤ه³¹¶}©lإم¥ـ:   
µoھي·s¥DأD   ¦^آذ¥DأD    taijiacademy.com ­؛­¶ -> ¤س·¥®±±MأD°Q½× ©ز¦³ھ؛®ة¶،§،¬° ¥x¥_®ة¶، (GMT + 8 ¤p®ة)
²ؤ1­¶(¦@1­¶)

 
«e©¹:  
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±µoھي¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±¦^آذ¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±½s؟è¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±§R°£¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±¶i¦و§ë²¼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
ءcإ餤¤ه±j¤ئھ©¥ر ¦ث؟ك¬P²yPBB2¤¤¤ه±j¤ئ¶}µo¤p²ص »s§@