taijiacademy.com ­؛­¶ taijiacademy.com

 
 ±`¨£°فأD±`¨£°فأD   ·j´M·j´M   ·|­û¦Cھي·|­û¦Cھي   ·|­û¸s²ص·|­û¸s²ص   ·|­ûµù¥U·|­ûµù¥U 
 ­س¤H¸ê®ئ­س¤H¸ê®ئ   µn¤Jہث¬d±zھ؛¨p¤H°T®§µn¤Jہث¬d±zھ؛¨p¤H°T®§   µn¤Jµn¤J 

اعاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاض

 
µoھي·s¥DأD   ¦^آذ¥DأD    taijiacademy.com ­؛­¶ -> ·N¨£¤د¬M
¤W¤@½g¥DأD :: ¤U¤@½g¥DأD  
µoھي¤H ¤؛®e
JonnieSydayµù¥U®ة¶،: 2018-06-15
¤ه³¹: 14203
¨س¦غ: United States

µoھيµoھي©َ: ¬P´ء¥| ¤»¤ë 21, 2018 1:27 am    ¤ه³¹¥DأD: اعاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاض ¤ق¨¥¦^آذ

اعاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ ات hd اساباàاحاعاغاتاح q e yاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ

ا×اعاعارازاعاساراز اجاحاغاحاساغاراتاضاناز اعاحاظاراباش ا×اغ اظاحاداراعاعاحاظا×ات اضاغا×اضاب ا×اذاحاضاةاحاظاثاب ار اااظا×اعاشاباتاب احاظاراباش اہاـاشاحاظ اعاضاèاغ اطا× اصا×اغاراتاباص اةارا×اثاظابافارار اضاباغا×اشاراè اباظاةاباساباظاـ,14 اصاباè احاظاراباشان اصاباè 2018 اثا×اجاب: اàاغا× ا×اةاèاذاباغاحاشاهاضا× اعاغا×اراغ اعاصا×اغاظاحاغاهاباص, اثاجاح اغاحاàاحاغ اظاحاساب افاراشاهاصان اطاظا× اطا×اداباظاضاناق 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ افاراشاهاصان اطاظا×
13 Aug 2017 - 3 min اراجاحا×: اغاظاحازاشاحاظان, افاظاباثاصاحاضاغان افاراشاهاصاب, اعاماحاصاسار, اراضاغاحاظاتاهاç, اغات-اظا×اشاراسار,ا¶اضافا×اظاصاباكاراè ا× افاراشاهاصاحrss-اطا×اجاطاراعاساب ا¸اباس اعاصا×اغاظاحاغاه اغاظاحازاشاحاظان?451
اعاراباض اعاساراح اقاظا×اضاراسار (1950), 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اب اظاحاض اثاحاز اغاـ. (1953), اتاراضا× اراذاتا×اشاراàاحاعاساراز الاشاحاص, اـاساظابالاحاضاضاناز اكارافاظا×از 451, اضاراذاسا× اضاباجاتاراضاـاغ اضاب اشا×اة47.ا×اجاراض, اجاتاب, اغاظار, اàاحاغاناظاح, اطاèاغاه, الاحاعاغاه, اعاحاصاه اجاضاحاز. ار اساباداجاناز اجاحاضاه, اتاناقا×اجاè اراذ
26 Mar 2018 - 2 min اـاعاعاساراز اغاظاحازاشاحاظ افاراشاهاصاب "اہاطارا×اض, اسا×اغا×اظاناز اصاحاضاè اساراضاـاش" 2018 ا×اعاشاح451ا±ا» ا¼ا²ا²ا·ا» اظاحازاشاحاظ اظاـاعاعاسارازا¼اراشاهاص 2018.
ا¸ا×اضاساـاظاع Metro: اتاناراثاظاباز اةاراشاحاغان اضاب "451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ"اضاشابازاض-اعاحاظاتاراع Amediateka Home of HBO ار اعاحاغاه اساراضا×اغاحاباغاظا×ات "ا¸"ا¸ 11 اساغاèاةاظاه) ار اباضاساغ-احاغاحاظاةاـاظاثاح (اساراضا×اغاحاباغاظ ا¸ 11 اقاغاب) 20 اصاباè ات . اساباسا×از اغاحاقاضا×اشا×اثارار اغاحاشاحاتاراذا×اظ اشاـاàالاح ،X ا»اشاهاغاظاب HD, Full HD, LCD .
اساباàاباغاه اطاحاعاضاç اواز اظاواجاةاحاظار - 451 اثاظاباجاـاع اطا× افاباظاحاضاثاحازاغاـ 1 اàاباعاغاه ات اساباàاحاعاغاتاح اواز اظاواجاةاحاظار"451 اثاظاباجاـاعا×ات اطا× افاباظاحاضاثاحازاغاـ" 6 اثا×اضاه اثا×اظاراغ اèاظاسا×. 14:50
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص اشاباتاضاناز اثاحاظا×از اسا×اصاحاجارازاضا×از اجاظاباصان احاظا×از - اطا×اداراشا×از اباساغاحاظ اباذاتاحاظاضاـاغاه. ا×اج اتاناطاـاعاساب: 2017. ا±اشاراغاحاشاهاضا×اعاغاه: 93 اصاراض.01:33اساباàاحاعاغاتاح HD 720 اةاحاعاطاشاباغاضا× اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار ار اعاصاعا¸ا×اصاحاجاراèا±اظاباصاباہ451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـFahrenheit 451 (2018) ا¼اباضاغاباعاغاراسابا±اظاباصاب.
اغ اعاساراضاقاحاجاب اجا× اطاظاحاصاهاحاظ-اصاراضاراعاغاظاب: 60 اشاحاغ اواظار اشاجاصاباضاـ اظاحاصاهاحاظاب افاراشاهاصاب 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ اضاب اةا×اشاهالا×اص اواساظاباضاح.
ا¹اـاàالاراح اطاظاراساشاçاàاحاضاàاحاعاساراح اةا×احاتاراسار اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح ا½ا×اظا×الاراح اةا×احاتاراسار اتاعاحاق اتاظاحاصاخاض ات ا×اغاشاراàاضا×اص اساباàاحاعاغاتاح اطاظاحاجاشاباثاباحاغ اباص اعابازاغ
اض اطا×اثاراة اتا× اتاظاحاصاè اطا×احاذاجاسار ات احاظاصاباضاراç ات اتا×اذاظاباعاغاح 61 اثا×اجاب,ا؛ابازاساش . ا±ادا×اظاجاباض ا× 451 اثاظاباجاـاعاح اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ, اظا×اعاشاـالاساح ار


اباراصاحاضا×اتاباضاراح: 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ اظاراثاراضاباشاهاضا×اح اضاباراصاحاضا×اتاباضاراح: Fahrenheit 451 ا×اج اتاناقا×اجاب: 2018 ا´اباضاظ: ا¼اراشاهاصان, ا¼اراشاهاصان 2018 اثا×اجاب, ا¼اباضاغاباعاغاراساب, ا±اظاباصان اظا×اراذاتاحاجاحاضا×: اہ احاداراعاعاحاظ اطا×اعاغاباضا×اتاâاراس: اباصاراض اباقاظاباضار اثاشاباتاضاناق اظا×اشاèاق: ا؛ابازاساش . ا±ادا×اظاجاباض, ا×افاراè اـاغاحاشاشاب, ا؛ابازاساش اہاحاضاضا×اض, ا¸اراظ ا±اـاشاشاحاب, ا¸اواضاجار اشاحاساعاباضاجاظ, ا؛اباظاغاراض ا±ا×اضا×اتاباض, ا¹اراشاشار اراضاثاق, ا؛اوازاسا× اثاـازاحاض, ا±ادا× اراضاث, اظاوازاع ا¹اراضاض ا¸اـاضاث اظا×اجا×اشاداراغاحاشاهاضا×اعاغاه: 01:26:13 احاظاحاتا×اج: اظا×افاحاعاعارا×اضاباشاهاضاناز اصاضا×اثا×اثا×اشا×اعاناز افاراكاراباشاهاضاناز اذاتاـاس. ا¸اباàاحاعاغاتا×: WEB-DLRip اباذاصاحاظ: 1.46 GB. اضاحاسا×احاص اغا×اغاباشاراغاباظاضا×اص ا×اةاâاحاعاغاتاح اراعاغا×اظاراè اطاحاظاحاطاراعاناتاباحاغاعاè, اساضاراثار اةاحاذاداباشا×اعاغاضا× اعاداراثاباçاغاعاè, اب اراق اàاغاحاضاراح اطاظاحاعاشاحاجاـاحاغاعاè اطا× اذ
ا±اظاباصان, افاباضاغاباعاغاراساب. احاداراعاعاحاظ: ا¼اظاباضاعاـاب اظاçافافا×. 451 اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ - افاراشاهاص اطاظا×اراذاتا×اجاعاغاتاب احاشاراسا×اةاظاراغاباضاراè, اتانالاحاش ات 1966 اثا×اجاـ.
اباذاتاباضاراح: 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ. اظاراثاراضاباشاهاضا×اح اضاباذاتاباضاراح: Fahrenheit 451. ا×اج اتاناقا×اجاب: 2018. ا´اباضاظ: ا¼اباضاغاباعاغاراساب ا±اظاباصان اكاحاضاغاظاح اتاضاراصاباضاراè ا×اساباداحاغاعاè اصا×اشا×اجا×از اطاباظاحاضاه اباز ا؛ا×اضاغاواث, اسا×اغا×اظاناز اظاباةا×اغاباحاغ اطا×اداباظاضاناص-اـاضاراàاغا×اداراغاحاشاحاص. اةاـاجاـاâاحاص اشاçاجار اطاحاظاحاعاغاباشار اàاراغاباغاه اساضاراثار. ا±احاشاباغاه اواغا× اعاغاظا×اثا× اذاباطاظاحاâاحاضا×. ا¶اصاحاضاضا× اطا× اواغا×از اطاظاراàاراضاح اتاعاح اساضاراثار ار اثاباذاحاغان اطاظاراضاèاغا× اـاضاراàاغا×اداباغاه, اب اراق اتاشاباجاحاشاهاكاحات اجاباداح ا×اغاطاظاباتاشاèاçاغ ات اغاçاظاهاصاـ. ا±اشاè اواغاراق اكاحاشاحاز ار اةاناش اعا×اذاجاباض اعاطاحاكاراباشاهاضاناز ا×اغاظاèاج اطا×اداباظاضاناق, اسا×اغا×اظاناح اعاداراثاباçاغ اشاراغاحاظاباغاـاظاـ ات اكاحاضاغاظاباق اطاشا×اâاباجاحاز اثا×اظا×اجاب. ا×اغاظاـاجاضاراسار ا×اغاجاحاشاب اثا×اظاجا× اضاحاعاـاغ اعاتا×اç اعاشاـاداةاـ, اجاباداح اضاح اذاباجاـاصاناتاباèاعاه ا× اغا×اص, اطاظاباتاراشاهاضا× اشار ا×اضار اطا×اعاغاـاطاباçاغ. اباسا×اتاناص اداح اةاناش ار اباز, اضا× اتاعاح اراذاصاحاضاراشا×اعاه اطا×اعاشاح اذاضاباسا×اصاعاغاتاب اطاباظاضاè اع اجاحاتاـالاسا×از اطا× اراصاحاضار ا¸اشاباظاراعاعاب.
451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ Fahrenheit 451 ا¼اباضاغاباعاغاراساب, ا±اظاباصاب, 2018 WEB-DLRip, Mvo - اعاساباàاباغاه اغا×اظاظاحاضاغ. اغاظاباضاراكاب 1 اراذ 1. اغاباغاراعاغاراساب اظاباذاجاباàار ا×اج اتاناقا×اجاب: 2018 ا´اباضاظ: ا¼اباضاغاباعاغاراساب, ا±اظاباصاب احاداراعاعاحاظ: اباصاراض اباقاظاباضار. اظا×اشاèاق: ا؛ابازاساش . ا±ادا×اظاجاباض, ا×افاراè اـاغاحاشاشاب, ا؛ابازاساش اہاحاضاضا×اض, ا¸اراظ ا±اـاشاشاحاب, ا¸اواضاجار اشاحاساعاباضاجاظ, ا؛اباظاغاراض ا±ا×اضا×اتاباض, ا¹اراشاشار اراضاثاق, ا؛اوازاسا× اثاـازاحاض, ا±ادا× اراضاث, اظاوازاع ا¹اراضاض ا¸اـاضاث. افاراشاهاصاح: اضاحاسا×احاص اغا×اغاباشاراغاباظاضا×اص ا×اةاâاحاعاغاتاح اراعاغا×اظاراè اطاحاظاحاطاراعاناتاباحاغاعاè, اساضاراثار اةاحاذاداباشا×اعاغاضا× اعاداراثاباçاغاعاè, اب اراق اàاغاحاضاراح اطاظاحاعاشاحاجاـاحاغاعاè اطا× اذاباسا×اضاـ. ا×اعاشاح اتاعاغاظاحاàار اع اçاضا×از ا¸اشاباظاراعاعا×از اطا×اداباظاضاناز اباز ا؛ا×اضاغاواث اصاحاضاèاحاغ اعاتا×ار اـاةاحاداجاحاضاراè ار اضاباàاراضاباحاغ اطاظا×اغاراتا×اعاغا×اèاغاه اعاـاظا×اتا×اصاـ اةاظاباضاجاصاحازاعاغاحاظاـ اراغاغار.
اض اساباس اةاـاجاغا× اطاظا×اعاضاـاشاعاè ا×اغ اجاـاظاصاباضاèاâاحاثا× اعاضاب, اطاظا×اعاطابات اغاباص اتاحاàاضا×اعاغاه. احاطاحاظاه ا؛ا×اضاغاواث اطا×-اجاظاـاثا×اصاـ اعاغاباش اعاصا×اغاظاحاغاه اضاب اصاراظ, اضاح اطا×اضاراصاباè, اساباس ا×اض اظاباضاهالاح اضاح اذاباصاحاàاباش اغاباسا×از اساظاباعا×اغان. ا¸اظا×اصاح 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ اصا×اداحاغاح اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه ار اجاظاـاثاراح افاراشاهاصان!!! ا×اتاحاغاـاحاص اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه اساراضا× ا×اضاشابازاض: اظا×اجاèاàاراح اطاعان 5. ا¸اظا×اتاه اضاب اغاباضاكاطا×اشاح. اµاباغاباخاضاضاناز اثاضاحات. اµاباقاتاباغ. اا اعا×اشاجاباغ. اغاذاناتان اس افاراشاهاصاـ 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ 2018.
اضاشابازاض اطاحاظاحاتا×اجاàاراس. ا×اراعاس. اظاراسا×اشان 451o اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ - اغاحاصاطاحاظاباغاـاظاب, اطاظار اسا×اغا×اظا×از اتا×اعاطاشاباصاحاضاèاحاغاعاè ار اثا×اظاراغ اةاـاصاباثاب. ا±ا×اضاـ ا¸ا×اضاثاجا×اضاـ اع اةاشاباثا×اجاباظاضا×اعاغاهاç. ا²اعاشار اغاحاةاح اجاباجاـاغ اشاراضا×اتاباضاضاـاç اµاب اجاحاعاèاغاه اشاحاغ اذاضاباسا×اصاعاغاتاب اع اظاباجارا×اتاغاـاشاساباصار "اباساـالاساب" ا؛اراشاجاظاحاج اضاباـاàاراشاباعاه اàاراغاباغاه اطا× اثاـاةاباص. اضاب اعاضا×اتاب اساراتاضاـاشاب اثا×اشا×اتا×از ار اتاشا×اداراشاب ات اغا×اعاغاحاظ اعاتاحاداراز اشا×اصاغاراس اقاشاحاةاب. ا؛ا×اضاغاواث اعاحاش.
ا¸اباظاغا×از اااضاجاحاساعا×اص. اµاب اàاغا× اةاشاباثا×اجاباظاراغاح (اـاغا×اàاضاèاغاه اضاح ا×اةاèاذاباغاحاشاهاضا×)? 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ ،X اتاغا×اظا×از اغاظاحازاشاحاظ. 58. 9231 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ ،X اغاراذاحاظ ار اضا×اتاناح اساباجاظان. 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ ،X اطاحاظاتاناز اساباجاظ. ا؛ابازاساش . ا±ادا×اظاجاباض ار ا؛ابازاساش اہاحاضاضا×اض اطا×اطاباشار ات اغاحاشاحافاراشاهاص 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ. ا×اداح اراضاغاحاظاحاعاضا×. ان اضاح اطا×اتاحاظاراغاح, اضا× اضاباàاباشاراعاه اعاماخاصاسار اثاحاضاغاب ا±ادا×اضاضار ا¶اضاثاشارالاب 3 urix, 1 اàاباع اضاباذاباج 24ا×اشاهاضاناز افاراشاهاص اطاظا× اةار-اباضاب ا¸احاضا×اةار اةاشاراذا×اس اس اظاحاباشاراذاباكارار. Blackstar, 1 اàاباع اضاباذاباج 1Antigraviator ،X Wip Eout اةاحاذ اغا×اظاصا×اذا×ات. , 1 اàاباع اضاباذاباج 20ا¹ا×اداساب اجاخاثاغاè: احاجاهاصاباس 3, اàاباعاغاه 2.
ا¼اراشاهاص 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ Fahrenheit 451 (2018) اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض. اصاراظاح اةاـاجاـاâاحاثا×, اتاعاح اطاحاظاحاتاحاظاضاـاشا×اعاه اتاتاحاظاق اغا×اظاصابالاساباصار, اشاçاجار اعاغاباشار اطاظاراضاراصاباغاه اعاغاظاباضاضاناح اذاباسا×اضان ار ا×اغاساباذاناتاباغاهاعاè ا×اغ اطاظاراتاناàاضاناق اتاحاâاحاز. ا×اداباظاضاناح اةا×اشاهالاح اضاح اغاـالاباغ اطا×اداباظان, اب اساضاراثار اساباغاحاثا×اظاراàاحاعاسار اذاباطاظاحاâاحاضان, اغاباس اساباس ا×اضار اطا×اةاـاداجاباçاغ اس اباعا×اكاراباشاهاضا×اصاـ اطا×اتاحاجاحاضاراç. ا²اجاراضاعاغاتاحاضاضاناص اراعاغا×اàاضاراسا×اص اطا×اشاـاàاحاضاراè اراضافا×اظاصاباكارار اعاغاباشا× اراضاغاحاظاباساغاراتاضا×اح اغاحاشاحاتاراجاحاضاراح. ا½اظاباضاحاضاراح اشاçاةا×از اطاحاàاباغاضا×از اطاظا×اجاـاساكارار, اضاباقا×اجاراغاعاè اطا×اج اعاغاظا×ادابازالاراص اذاباطاظاحاغا×اص. اباظاـالاراغاحاشاحاز اطا×اظاèاجاساب اتاناعاشاحاداراتاباحاغ اعاطاحاكاراباشاهاضاباè اةاظاراثاباجاب ا×اثاضاحاصاخاغاàاراسا×ات اطا×اج اضا×اصاحاظا×اص 451. ا¶اصاحاضاضا× اطاظار اواغا×از اغاحاصاطاحاظاباغاـاظاح اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ اتا×اعاطاشاباصاحاضاèاحاغاعاèAdmin 2603, اعاغاباتاراغاه اعاتا×از ا×اغاذانات اغاصاحاضاراغاه ا×اغاتاحاغ. ا¶اصاè.
ا¼اراشاهاصان 2012. ا¼اراشاهاصان 2013. ا¼اراشاهاصان 2014 ا½ا×اظا×الاراز افاراشاهاص, اضاب اصاضا×اثاراح افاراشاهاصان ا× اتا×ازاضاح اضاح اطا×اقا×اد. اصا×اغاظاحاشاب اع اراضاغاحاظاحاعا×اص. ا±اب , اةاحاشا×اثاتاباظاجاحاحاك ات اطاظا×الاشا×اص, اساباساراح اغاحاظاسار اع اتاشاباعاغاهاç اضاح اراصاحاش, اب ا×اجاراضاـ اذاباâاراâاباغاه ا×اغ اàاـاداحاعاغاظاباضاضاناق اذاباقاتاباغاàاراسا×ات اعاàاخاش اضاـاداضاناص ار اضاح اàاـاظاباشاعاè اضاراساباساراق اجاحاش. اعا×اةاضاèاس اضاجاواظاع اعا×اةاضاèاسAnders ManorThe Manor (2018). ا¸اراضا× - ا¼اراثاضاè! اعاغاباتاشاèاè اعاتا×از اسا×اصاصاحاضاغاباظاراز اتان اطا×اصا×اثاباحاغاح اجاظاـاثاراص اطا×اشاهاذا×اتاباغاحاشاèاص اظاحالاراغاه اعاصا×اغاظاحاغاه اراشار اضاح اعاصا×اغاظاحاغاه 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـFahrenheit 451 (2018) ا×اضاشابازاض, اب ا×اضار ات اعاتا×اç ا×اàاحاظاحاجاه اطا×اصا×اثاـاغ اتاباص. اعاحاثا× اسا×اصاصاحاضاغاباظاراحات: 0. ا×ازاجاراغاح
ا¼اراشاهاصان ا×اضاشابازاض اظاحازاشاحاظ451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ (2018). 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ (2018) اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض. 0. ا¸ . IMDB . اçاداحاغ: Cاçاداحاغ اضاباـاàاضا×-افاباضاغاباعاغاراàاحاعاسا×از اساباظاغاراضان اعا×اذاجاباض اطا× اصا×اغاراتاباص ا×اجاضا×اراصاحاضاضا×اثا× اساشاباعاعاراàاحاعاسا×اثا× اطاظا×اراذاتاحاجاحاضاراè اراذاتاحاعاغاضا×اثا× افاباضاغاباعاغاب اواè اظاحاجاةاحاظار. افاراشاهاصاح ا×اطاراعاباضاب اباضاغاراـاغا×اطاراè اضاحاجاباشاحاسا×اثا× اةاـاجاـاâاحاثا×, ات اسا×اغا×اظا×اص اطاظاباتاراغاحاشاهاعاغاتا× اطاظاراشاباثاباحاغ اتاعاح اـاعاراشاراè اجاشاè اطا×اجاباتاشاحاضاراè اطا×اطاناغا×اس اثاظاباداجاباض اعاتا×اةا×اجاضا× اصاناعاشاراغاه. اشاباتاضاناز اثاحاظا×از اساراضا×اراعاغا×اظاراراطا×اداباظاضاناز. ا× اغاحاطاحاظاه اواغا× اضاباذاتاباضاراح اطاظا×افاحاعاعارار اضاح اغاحاق, اساغا× اغاـالاراغ اطاشاباصاè, - ا×اضا× اراصاحاحاغ اطاظا×اغاراتا×اطا×اشا×اداضا×اح اذاضاباàاحاضاراح +52. ا¸اباطاراغاباضالاب (2017). +22.


ا¸احار:
اعاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار
اساراضا× 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض
451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ اثاـاثاش
افاراشاهاصان 2018 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ
451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ افاراشاهاص ا×اضاشابازاض 2018
451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اساراضا×
451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ افاراشاهاص 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار
اعاصا×اغاظاحاغاه اغاظاحازاشاحاظ 451 اثاظاباجاـاع اطا× ا¼اباظاحاضاثاحازاغاـ


ا×اقا×اداراح افاراشاهاصان:
ا×اةاراةا×اظ 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اطا×اشاضاناز افاراشاهاص n s x
افاراشاهاصان ا×اضاشابازاض اظاحاضاحاظ 2018 m r f
اـاطاحاظاعاحاصاحازاساب 2 2018 اغا×اظاظاحاضاغ a z g
اظاحاضاحاظ 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض افاراشاهاص اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار w x c
8 اطا×اجاظاـاث اـالاحاضاب افاراشاهاص اغاظاحازاشاحاظ a g p
ا؛اراظ ائاظاعاسا×اثا× اطاحاظارا×اجاب 2 افاراشاهاص 2012 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض a s w
ا¸اباس اظاباذاثا×اتاباظاراتاباغاه اع اجاحاتاـالاساباصار اضاب اتاحاàاحاظاراضاساباق اغاظاحازاشاحاظ اضاب اظاـاعاعاسا×اص e r o

.
¦^³»؛ف
ہثµّ·|­û­س¤H¸ê®ئ µo°e¨p¤H°T®§ µo°e¹q¤l¶l¥َ AIM Address
±q¤§«eھ؛¤ه³¹¶}©lإم¥ـ:   
µoھي·s¥DأD   ¦^آذ¥DأD    taijiacademy.com ­؛­¶ -> ·N¨£¤د¬M ©ز¦³ھ؛®ة¶،§،¬° ¥x¥_®ة¶، (GMT + 8 ¤p®ة)
²ؤ1­¶(¦@1­¶)

 
«e©¹:  
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±µoھي¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±¦^آذ¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±½s؟è¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±§R°£¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±¶i¦و§ë²¼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
ءcإ餤¤ه±j¤ئھ©¥ر ¦ث؟ك¬P²yPBB2¤¤¤ه±j¤ئ¶}µo¤p²ص »s§@