taijiacademy.com ­؛­¶ taijiacademy.com

 
 ±`¨£°فأD±`¨£°فأD   ·j´M·j´M   ·|­û¦Cھي·|­û¦Cھي   ·|­û¸s²ص·|­û¸s²ص   ·|­ûµù¥U·|­ûµù¥U 
 ­س¤H¸ê®ئ­س¤H¸ê®ئ   µn¤Jہث¬d±zھ؛¨p¤H°T®§µn¤Jہث¬d±zھ؛¨p¤H°T®§   µn¤Jµn¤J 

افاراشاهاص اتاراجاحاغاحاشار اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض a

 
µoھي·s¥DأD   ¦^آذ¥DأD    taijiacademy.com ­؛­¶ -> ¤س·¥®±±MأD°Q½×
¤W¤@½g¥DأD :: ¤U¤@½g¥DأD  
µoھي¤H ¤؛®e
Emiliedoxµù¥U®ة¶،: 2018-07-26
¤ه³¹: 18256
¨س¦غ: Jordan

µoھيµoھي©َ: ¬P´ء¤G ¤K¤ë 28, 2018 10:54 pm    ¤ه³¹¥DأD: افاراشاهاص اتاراجاحاغاحاشار اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض a ¤ق¨¥¦^آذ

افاراشاهاص اتاراجاحاغاحاشار اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض a h lاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص اتاراجاحاغاحاشار
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص اتاراجاحاغاحاشار
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص اتاراجاحاغاحاشار

اتاراجاحاغاحاشار. اجاظاباصاب, ا¼اظاباضاكاراè. ا¸اـاطاراغاه ا¸اراشاراصاباضاجا´اباظابا»اشاحاغاضاباè اطاظا×اثاـاشاساب. اسا×اصاحاجاراè, ا×اعاعاراè, 2018. ا¸اـاطاراغاها؟احاشا×اتاحاس-اصاـاظاباتاحاز ار اعاب. اةا×احاتاراس, اطاظاراساشاçاàاحاضاراè
ا؟اغا×اةان اطا×اصاضاراشار (1994-2003) - ا¼اراشاهاص 86 - اشاشاب اباشاغاحاظ - افاراشاهاصانار ا¼اراشاراطاط اااضاسا×اتاعاساراز اطاناغاباçاغاعاè اضابازاغار اعاحاةاè ات اغاظاحازاشاحاظاح اتاراجاحاغاحاشاحاز.
ا×اعاشاح ا×اغاتاظاباغاراغاحاشاهاضا×اثا× اعاراساتاحاشاب ا±اضاè اتاناةا×اظا×ات اتاحاظان ات ا¸اتاباظاغاحاغ ا¶ اطا×اـاةاباتاراشا×اعاه, اضا× اقا×اظا×الاحاثا× اساراضا× ا×اضار اتاناطاـاعاساباشار اثا×اظاباذاجا× اةا×اشاهالاح, اطا×اواغا×اصاـ احاعاغاه
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاصان ا×اضاشابازاض اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار ار اعاصاع ا¼اراشاهاصاناتان اصا×اداحاغاح اطا×اعاصا×اغاظاحاغاهاواغاـ اواسا×اشا×اثاراàاضاـاç اشاراضاراç اةاحاعاعا×اضا×اتاعاسا×از اغاتا×اظاàاحاعاسا×از اةارا×اثاظابافارار ا¹اراجاراè اآ-ا؛اباعاشا×اتاب.اصاطاراظ V. اتاراجاحاغاحاشار 2 اعاحاذا×اض 21,22,23 اعاحاظاراè.
اµاب اطاظا×الاحاجالاـاç اضاحاجاحاشاç 27 اضاباعاحاشاحاضاضاناق اطاـاضاساغا×ات اطاحاظاحالاشار اطا×اج اسا×اضاغاظا×اشاه اعاراظارازاعاسا×اثا× اطاظاباتاراغاحاشاهاعاغاتاب. 4 اراçاشاè 2018 00:30 اغاطاظاباتاراغاه اطا× email. 0; 0; 0; 0; 0.
اطاظاراقا×اجاراغاح اس اتاراجاحاغاحاشاèاص ا¶احاثا×اتان, اغاباص اظاباذاظاحالاراصان اتاعاح اتا×اطاظا×اعان. احاثا× اساضاراثاح ا× اطا×اذاضاباضارار اصاراظاب, ات اعاشاباتاèاضاعاسا×اص اطاحاظاحاتا×اجاح اضاباذاناتاباتالاحازاعاè احاةاحاعاب, اغا×اشاهاسا× اتاراجاحاغاحاشاه ا¸ا×اضاجاظاباغاهاحات ا¼., اطاعاراقاراباغاظ, اطا×اساباذاباش, اàاغا× احاصاـ اطاظاراقا×اجاراشا×اعاه
اصا×اغاظاحاغاه اعاحاظاراباش اتاراجاحاغاحاشار 2017 ا×اضاشابازاض اضاب ا×اةافاراشاهاص اةاحاعاطاشاباغاضا× اضاب اغاحاشاحافا×اضاح ار اطاشاباضالاحاغاح اظا×اعاصا×اغاظ ا×اضاشابازاض; اشاحاحاظ 2; اظاحازاشاحاظ
اصا×اغاظاحاغاه اقا×اظا×الاراح افاراشاهاصان ار اعاحاظاراباشان ا×اضاشابازاض. اقا×اج احاثاراعاغاظاباكاراè. اتاغا×اظاراذاباكاراè. ا×ازاغار اµاباةاناشار اطاباظا×اشاه? ا¶اعاساباغاه. احاسا×اصاحاضاجاـاحاص اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه احاساظاحاغاضاناح اصاباغاحاظاراباشان (1993 - 2018) اثا×اجاباتاراجاحاغاحاشار 2 اعاحاذا×اض (2017)
''اضاجاظاحاز''اظا×اصا×ات''kinoslaveskyeserialy3616 iاطاة serial hاـاà svideteli اجiz ntv uاـات اتاراجاحاغاحاشار''''Eyewitness''اعاصا×اغاظاحاغاه'' uاـات , xارa ا×اضاشابازاض xارa ,
(((اعاصا×اغاظاحاغاه))) اتاراجاحاغاحاشاه 12 اراçاشاè2018اعاصا×اغاظاحاغاه اتاراجاحا× .2018 ا²ا±اا 12اةاحاعاطاشاباغاضا×''ات''اقا×اظا×الاحاص''اساباàاحاعاغاتاح اصا×اشا×اجا×از''اداـاظاضاباشاراعاغ''ار''اةاحاذ''اظاحاثاراعاغاظاباكارار''livefilmser90214-svideteli-2-sezon-36-serija-10kinorai201807svideteli-2-sezon-37-seriya اع''اقا×اظا×الاراص''اساباàاحاعاغاتا×اص''HD''720
ONLINE اتاراجاحاغاحاشار - 2 35 اعاحاظاراè .2018 اإا¼ا¶اضابالاحاص اعابازاغاح اتان اصا×اداحاغاح اعاصا×اغاظاحاغاه اتاعاح اشاçاةاراصاناح افاراشاهاصان ار اعاحاظاراباشان ا×اضاشابازاض
احاظاراباش اتاراجاحاغاحاشار 1,2 اعاحاذا×اضان اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض, اراشار اعاساباàاباغاه اàاحاظاحاذ اغا×اظاظاحاضاغ27 اعاحاظاراè 28 اعاحاظاراè 29 اعاحاظاراè 30 اعاحاظاراè 31 اعاحاظاراè 32 اعاحاظاراè 33 اعاحاظاراè
3 Sep 2017 - 46 min اتاراجاحاغاحاشار 3 اعاحاذا×اض 39, 40 اعاحاظاراè اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اعاحاظاراباش اتاعاح اعاحاظاراراتاراجاحاغاحاشار 3 اعاحاذا×اض اعاحاظاراباش اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اةاحاعاطاشاباغاضا× ات
ان اقا×اغاراغاح اعاصا×اغاظاحاغاه اضا×اتاناح اعاحاظاراباشان ا×اضاشابازاض اةاحاعاطاشاباغاضا×, اغاباس اساباس اعاصا×اغاظاحاغاه اعاحاظاراباشان اطا× اب اعابازاغاح اصا×اداضا× اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه اضاح اغا×اشاهاسا× ا×اضاشابازاض اعاحاظاراباشان, اب اغاباساداحاحاظاراباش اتاراجاحاغاحاشار (2 اعاحاذا×اض) 53,54 اعاحاظاراè .2018اعاح افاراشاهاصان.


اصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اعاحاظاراباش: اتاراجاحاغاحاشار ،X Svideteli (2017-2018) 1,2 اعاحاذا×اضان. 1 احاذا×اض 2 احاذا×اض. . اشاهاغاحاظاضاباغاراتاضاناز اطاشاحاحاظ اباذاصاحاظ اعاحاظاراباشاب: 1 اعاحاذا×اض 45,83 ; 2 اعاحاذا×اض 25,77 ; ا¼ا×اظاصاباغ اتاراجاحا×: AVI. ا×اقا×اداراح اعاحاظاراباشان (اطا× اداباضاظاـ). احاظاراباش ا×اجا×اذاظاراغاحاشاهاضاباè اعا×اتاب ،X Podozritelnaja sova (2016-2018) 1,2,3,4 اعاحاذا×اضان اغا×اظاظاحاضاغ, ا×اضاشابازاض اةاحاعاطاشاباغاضا×. احاظاراباش ا×اسارازاعاساراز ا×اغاحاشاه اتاباصاطاراظا×ات ،X Tokyo Vampire Hotel (2017) اغا×اظاظاحاضاغ, ا×اضاشابازاض اةاحاعاطاشاباغاضا×. ا±اظاـاثاراح اعاحاظاراباشان ات اواغا×از اساباغاحاثا×اظارار: احاظاراباش ا±ا×اشادا×اس ،X Dolzhok (2017) اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض, اراشار اعاساباàاباغاه اàاحاظاحاذ اغا×اظاظاحاضاغ. احاظاراباش ا؛اباغاب ا½اباظار ،X Mata Hari (2017) اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض, اراشار اعاساباàاباغاه اàاحاظاحاذ اغا×اظاظاحاضاغ اضاغا×اشا×اثارار افاراشاهاصا×ات. ا¸اباظاغاب ابازاغاب. اظاباتا×ا×اةاشاباجاباغاحاشاèاص.
اصا×اغاظاحاغاه ا¼اراشاهاص اتاراجاحاغاحاشار 2018 اثا×اجاب اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض hd 720 اع اقا×اظا×الاراص اساباàاحاعاغاتا×اص. اباذاتاباضاراح: اتاراجاحاغاحاشار ا×اج اتاناطاـاعاساب: 2018 اغاظاباضاب: ا×اعاعاراè, احاشاباظاـاعاه, ا؟احاقاراè, ا¼اظاباضاكاراè, ا×اشاهالاب, ا¶اذاظاباراشاه ا´اباضاظ: اجاظاباصاب, اراعاغا×اظاراè اذاتاـاàاراتاباضاراح: ا±اـاةاشاراظا×اتاباضاضا×اح اظا×اجا×اشاداراغاحاشاهاضا×اعاغاه: 104 اصاراض.01:44 اظاحاصاهاحاظاب (ا¼): 26 اراçاشاè 2018, RFG Distribution ا±احاتاـالاساب اظاباجاـاحاغاعاè اعاتا×احاصاـ اضا×اتا×اصاـ اطاظارا×اةاظاحاغاحاضاراç, اساباس ار اشاçاةاباè اصا×اشا×اجاباè ا×اعا×اةاب, اتاحاجاه ا×اضاب اغاباس اجاباتاضا× اراعاساباشاب اغاباساراح اطاظاحاساظاباعاضاناح اغاـافاشار. اةاـاتاه اعاغاباضا×اتاراغاعاè اعاتاراجاحاغاحاشاهاضاراكاحاز اصاضا×اثاراق اظاباجا×اعاغاضاناق اصا×اصاحاضاغا×ات ات اداراذاضار اجاحاتاـالاسار, اب اغاباساداحاطاحاàاباشاهاضاناق اعاغاباضاراك, اسا×اغا×اظاناح اتاعاسا×اظاح اضاباàاضاـاغ اظاباذاتا×اظاباàاراتاباغاهاعاè ات اداراذاضار اضاح اغا×اشاهاسا× ا×اجاضا×از اجاحاتاـالاسار, اضا× اصاضا×اثاراق اجاظاـاثاراق اشاçاجاحاز.
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص اتاراجاحاغاحاشار 2016 ا×اضاشابازاض اةاحاعاطاشاباغاضا×. اح اذاباةاـاجاه اطا×اجاحاشاراغاهاعاè افاراشاهاصا×اص اع اجاظاـاذاهاèاصار ات اعا×اكاراباشاهاضاناق اعاحاغاèاق. ا±ا×اةاباتاشاحاض: 26 ا¶اçاشاè 2017, 20:12 21 ا؛اباظاغاب 2017 ات 22:22. احاطاشا×اقا×از افاراشاهاص, اضاحاراذاةاراغاناز اعاçاداحاغ, اعا×اتاعاحاص اضاحاثاشاـاطاناح اذاشا×اجاحار, اضا× ار "اضابالار"- ات ا×اعاضا×اتاضا×اص اضاباعاغا×اèاâاراح اطاظا×افار. ا× ا×اثاظا×اصاضاـاç اشا×اداساـ اجاحاثاغاè اتاضا×اعاراغ اةاحاذاجاباظاضاباè اراثاظاب اباساغاظاراعان ات اظا×اشار اطاعاراقا×اشا×اثاب (اظاناداباè اغاباساباè).
ا×اعاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص اصا×اداحاغاح اع اشاçاةا×اثا× اـاعاغاظا×ازاعاغاتا× اع اطا×اجاجاحاظاداسا×از HLS. ا²اعاشار اباص اطا×اضاظاباتاراشاباعاه اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض افاراشاهاص اتاراجاحاغاحاشار (اعاحاظاراباش) (2016), اغا× اصان اظاحاسا×اصاحاضاجاـاحاص احاâاح: HDRip. افاحاظاب اطا×اج اطاظاراساظاناغاراحاص (2016) اغاشاراàاضاناز اعاحاظاراباش. ا؛اضاح اطا×اضاظاباتاراشا×اعاه. ا×اشاهاسا× اè اعاضاباàاباشاب اطا×اعاصا×اغاظاحاشاب ا×اظاراثاراضاباشاهاضاـاç اتاحاظاعاراç, اطا× اسا×اغا×اظا×از اعاضاèاشار اجاباضاضاناز اعاحاظاراباش. اإاغا× الاتاحاجاعاساراز "اàاحاتاراجاحاك". ا×ا×اةاâاح, اعاحاظاراباش ا×اàاحاضاه ا×اغاشاراàاباحاغاعاè ا×اغ ا×اعاغاباشاهاضاناق. اذاèاغاه اس اطاظاراصاحاظاـ, اطاباظاضاحاز اثاحاحات.
اتاراجاحاغاحاشار ا¶احاثا×اتان ات ا×اعاعارار ار اذاب اظاـاةاحادا×اص. اغاضا×الاحاضاراè اتاراجاحاغاحاشاحاز ا¶احاثا×اتان اع اثا×اعاـاجاباظاعاغاتا×اص, ا×اةاâاحاعاغاتا×اص, اظاحاشاراثاراèاصار, اراق اكاحاضاضا×اعاغار, اتاذاثاشاèاجان. May 19th, 2014, 04:20 am. اغاظاحاàاحاضاراح اتاراجاحاغاحاشاè ا¶احاثا×اتان اع اطاباظا×از احاثا× اداح اسا×اصاصاحاضاغاباظاراحات (اراذ اـاثاش+). ا»اتاراجاحاش اتا×اغ اغاباساـاç اذاباطاراعاه اع اضاباذاتاباضاراحاص "ا؛اباضارافاحاعاغ-ا×اغاظاحاàاحاضاراح". اظافا×اثاظابافاراè اعا×اقاظاباضاحاضاب. ا؛اباضارافاحاعاغ-ا×اغاظاحاàاحاضاراح. احاةاèاغاب اè اةا×اشاهالاح اضاح اعاتاراجاحاغاحاشاه ا¶احاثا×اتان 25. 26. 27. 28. 29.
اظاحاصاهاحاظاب ات ا×اعاعارار: 26.07.2018 ا´اباضاظ: ا±اظاباصاب, ا¶اعاغا×اظاراàاحاعاساراح, ا¼اراشاهاصان 2018. اصا×اغاظاحاغاه اتاراجاحاغاحاشار (2018) ا×اضاشابازاض ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح اةاحاعاطاشاباغاضا×. اصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض. اظاحازاشاحاظ- اضاب اواغا×اص اعابازاغاح اتان اعاصا×اداحاغاح اعاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاصان, اعاحاظاراباشان, اصاـاشاهاغافاراشاهاصان, اساشاراطان, اباضاراصاح, اصاـاشاهاغاراسار ات ا×اضاشابازاض اظاحاداراصاح ار اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكاراز ات اراعاساشاçاàاراغاحاشاهاضا× اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح hd 720. اغاباساداح اعاشاحاجاراغاه اذاب اتاعاحاصار اضاباتاراضاباصار ا×اغاحاàاحاعاغاتاحاضاضا×اثا× ار اذاباظاـاةاحاداضا×اثا× اساراضا× 2014 اثا×اجاب. اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاصان ا×اضاشابازاض اةاحاعاطاشاباغاضا×!
اصا×اغاظاراغاح افاراشاهاصان, اعاحاظاراباشان ار اطاحاظاحاجاباàار ا×اضاشابازاض اضاب ا¸اراضا× اباز. ا¼اراشاهاصان ا×اضاشابازاض. -ا×اضاشابازاض. اتاراجاحاغاحاشار ،X 2 اعاحاذا×اض (41 اعاحاظاراè ار 42 اعاحاظاراè) اعاصا×اغاظاحاغاه. ا¸اظاراصاراضاباشاهاضاباè اجاظاباصاب "اتاراجاحاغاحاشار" 2 اعاحاذا×اض (41 اعاحاظاراè ار 42 اعاحاظاراè)2018ا×اعاعاراè, . ا±ا×اةاباتاشاحاضا× ات 21:35 , 17 اراçاشاè 2018 اصا×اغاظاحاشار (885) ا¸ا×اصاصاحاضاغاباظارار. ا¸اباغاحاثا×اظاراè: ا±اظاباصان, ا¸اظاراصاراضاباش, اـاعاعاساراح اعاحاظاراباشان. اشاحاجاعاغاتاحاضاضا×-اباضاباشاراغاراàاحاعاسا×اح اـاطاظاباتاشاحاضاراح ا» اتا×اذاثاشاباتاشاèاحاغ اطا×اشاسا×اتاضاراس اضاجاظاحاز اظا×اصا×ات. ا×اغاظاـاجاضاراسار اـاطاظاباتاشاحاضاراè اذاباضاراصاباçاغاعاè اظا×اذاناعاسا×اص اطاظاحاعاغاـاطاضاراسا×ات ار اساظاراصاراضاباشاراعاغاراàاحاعاسا×از اواساعاطاحاظاغاراذا×از. اضار اراذاـاàاباçاغ اـاشاراسار, اعاغاظا×اèاغ اجا×اساباذاباغاحاشاهاضاـاç اةاباذاـ, ا×اطاظابالاراتاباçاغ اعاتاراجاحاغاحاشاحاز ار اطاظا×اتا×اجاèاغ ا×اàاضاناح اعاغاباتاسار ات اتاناعا×
اتاراجاحاغاحاشار (2 اعاحاذا×اض) - اطاظا×اجا×اشاداحاضاراح اصاضا×اثا×اعاحاظارازاضا×اثا× اةا×احاتاراساب, اعاضاèاغا×اثا× ات ا×اعاعارار. ا¾احاضاغاظاباشاهاضا×اح اصاحاعاغا× اجاحازاعاغاتاراè اطاحاظاحاضا×اعاراغ اذاظاراغاحاشاè ات اعاشاحاجاعاغاتاحاضاضا×-اباضاباشاراغاراàاحاعاسا×اح اـاطاظاباتاشاحاضاراح. اـاسا×اتا×اجاراغ اذاجاحاعاه اتاعاحاص اعاـاظا×اتاناز اصاـاداàاراضاب, اضاباعاغا×اèاâاراز اطا×اشاسا×اتاضاراس اضاجاظاحاز اظا×اصا×ات اصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض "اتاراجاحاغاحاشار (2 اعاحاذا×اض)" ات اقا×اظا×الاحاص HD اساباàاحاعاغاتاح. اصا×اغاظاحاغاه. اظاحازاشاحاظ.
8 اراçاضاè ات اعاحاظاراباشاح اتاراجاحاغاحاشار 37, 38 اعاحاظاراè اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اضاباحاصاضاناز اـاةارازاكاب اتاناعاغاظاحاشاراش ات اتاراكاح-اطاظاحاذاراجاحاضاغاب اعاغاظا×اراغاحاشاهاضا×از اسا×اصاطاباضارار اراغاباè اباغاـاظاشاراضاب ار اـاةاراش اضاباطا×اتاباش ات اغا×اغ اصا×اصاحاضاغ, اسا×اثاجاب ا×اض اضاحاصاضا×اثا× ا×اطاـاعاغاراش اعاغاحاساشا× اعاتا×احاثا× اةاظا×اضاراظا×اتاباضاضا×اثا× اشاراصاـاذاراضاب, اظاحالارات اطا×اةاشاراداح اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه اضاب اساظاباعاراتاناق اجاحاتاـالاحاس ات اعا×اعاحاجاضاحاص اباتاغا×اصا×اةاراشاح. اطاحاظاباغاراتاضاراسار اتاناèاعاضاèاçاغ, اàاغا× اباغاـاظاشاراض ات اطاظا×الاشا×اص اةاناش اàاشاحاضا×اص ا½اباةاباظا×اتاعاسا×از ا×اظاثاباضاراذا×اتاباضاضا×از اطاظاحاعاغاـاطاضا×از اثاظاـاطاطاراظا×اتاسار ار اعاـاصاحاش اعاةاحاداباغاه ا×اغ اعاشاحاجاعاغاتاراè.
اتاراجاحاغاحاشار (اغاظاحازاشاحاظ). اµاباثاظاـاذاساب اطاشاحاحاظاب. ا¼اراشاهاص: اتاراجاحاغاحاشار اظا×اراذاتا×اجاعاغاتا×: ا¸اراضا×اسا×اصاطاباضاراè RFG احاداراعاعاخاظ-اطا×اعاغاباضا×اتاâاراس: ا¸ا×اضاعاغاباضاغاراض ا¼اباص اغاظاباضاب: ا×اعاعاراè 21+4.- ا×اشاè, ا×اةاèاذاباغاحاشاهاضاناح اجاشاè اذاباطا×اشاضاحاضاراè. اعاح اضا×اتا×اعاغار اظاقارات اذاب اضاحاجاحاشاçاظاقارات اذاب اصاحاعاèاك.
ا¼اراشاهاص اطا×اشاضاناز اتاراجاحاغاحاشار 2018 اثا×اجاب اضاب اساراضا×اثا×, اساراضا×اساظاباج, اثاراجا×اضاشابازاض, اساراضا×اطاظا×افار, اساراضا×اطا×اراعاس اعاصا×اغاظاحاغاه ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح اةاحاعاطاشاباغاضا× ا×اضاشابازاض اضاب اصا×اةاراشاهاضا×اص اباضاجاظا×اراج, ابازافا×اض اغاحاشاحافا×اضاح HD 720 ا×اتاراضاسار اساراضا× 2018. ا×اط 100. 100 ا¼اراشاهاصا×ات. 100 احاظاراباشا×ات. 100 ا؛اـاشاهاغاعاحاظاراباشا×ات. 100 اضاراصاح. HD ا¼اراشاهاصان.
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص اتاراجاحاغاحاشار اجا×اشاداضان اذاباصا×اشاàاباغاه (2013). اظاحاصاè: 89 اصاراض. اغاظاباضاب: ا¸اباضاباجاب. اطاراعاباضاراح. اباصاباè ا×اةاناàاضاباè اطا×احاذاجاساب اضاب اطاظاراظا×اجاـ ا×اةاحاظاضاـاشاباعاه اجاشاè اةاظاباغاب ار اعاحاعاغاظان اضاباعاغا×اèاâاراص اسا×الاصاباظا×اص, اب اتاعاحاصاـ اطاظاراàاراضا×از اغا×, اàاغا× ا×اضار اعاغاباشار اضاحاتا×اشاهاضاناصار اعاتاراجاحاغاحاشاèاصار اـاةارازاعاغاتاب. اظاحاعاغاـاطاضاراسار اعاغاظاحاصاèاعاه اراذاةاباتاراغاهاعاè ا×اغ اضاحاضاـاداضاناق اثاشاباذ اضاباàاراضاباçاغ ا×اقا×اغاـ اضاب اجاحاغاحاز. احاص اتاظاحاصاحاضاحاص اراق ا×اغاحاك ا±اداحاس ا±اواصاعا×اض اطاظاراجاـاصاناتاباحاغ اطاشاباض اساباس اتاناةاظاباغاهاعاè اراذ اغاçاظاهاصان, اàاغا× اعاطاباعاغار اعاتا×اراق اجاحاغاحاز ا×اغ اطاظا×افاحاعاعارا×اضاباشاهاضاناق اطاظاحاعاغاـاطاضاراسا×ات ا¸احاضاضار ار ا×اصاصار, اسا×اغا×اظاناح اعاàاراغاباçاغ, اàاغا× اعاتاراجاحاغاحاشار اجا×اشاداضان اذاباصا×اشاàاباغاه اشاçاةا×از اكاحاضا×از. !--noindex--vkontakte-constructor اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اطا×اشاضاناز افاراشاهاص اتاراجاحاغاحاشار اجا×اشاداضان اذاباصا×اشاàاباغاه ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح HD 720p. احازاغاراضاث: 0 (اثا×اشا×اعا×ات: 0). 0.
اااضاجاحاساع. ا²اعاشار اتان اعاغاباشار ا×اàاحاتاراجاكاحاص اراضاغاحاظاحاعاضا×اثا× اعا×اةاناغاراè, اطاظارالاشاراغاح افا×اغا× ار اتاراجاحا× اضاب اطا×اàاغاـ اظاحاجاباساكارار 76.


اواثار:
اساراضا× اتاراجاحاغاحاشار 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض
اتاراجاحاغاحاشار 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اساراضا×
اتاراجاحاغاحاشار افاراشاهاص ا×اضاشابازاض
افاراشاهاص اتاراجاحاغاحاشار 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض hd
اèاضاجاحاساع اتاراجاحاغاحاشار
اعاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاصان ا×اضاشابازاض ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح اتاراجاحاغاحاشار 2018
اتاراجاحاغاحاشار افاراشاهاصان ا×اضاشابازاض
اتاراجاحاغاحاشار 2018 اغا×اظاظاحاضاغ
اتاراجاحاغاحاشار اغا×اظاظاحاضاغ اعاساباàاباغاه
اتاراجاحاغاحاشار افاراشاهاص اغاظاحازاشاحاظ


ا½اراغان:
ا؟احاشا×اتاحاس-اصاـاظاباتاحاز ار اعاب 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض افاراشاهاص hd t u g
اعاصا×اغاظاحاغاه اساراضا× اتاراجاحاغاحاشار c s g
ا½اباض ا×اشا×: اµاتاخاذاجاضاناح ا×ازاضان. ا¶اعاغا×اظارار 2018 اغا×اظاظاحاضاغ a b d
اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا؛اراعاعاراè اضاحاتاناطا×اشاضاراصاب: ا×اعاشاحاجاعاغاتاراè u a w
ا؟احاشا×اتاحاس-اصاـاظاباتاحاز ار اعاب 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض افاراشاهاص اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار n e d

.
¦^³»؛ف
ہثµّ·|­û­س¤H¸ê®ئ µo°e¨p¤H°T®§ µo°e¹q¤l¶l¥َ AIM Address
±q¤§«eھ؛¤ه³¹¶}©lإم¥ـ:   
µoھي·s¥DأD   ¦^آذ¥DأD    taijiacademy.com ­؛­¶ -> ¤س·¥®±±MأD°Q½× ©ز¦³ھ؛®ة¶،§،¬° ¥x¥_®ة¶، (GMT + 8 ¤p®ة)
²ؤ1­¶(¦@1­¶)

 
«e©¹:  
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±µoھي¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±¦^آذ¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±½s؟è¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±§R°£¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±¶i¦و§ë²¼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
ءcإ餤¤ه±j¤ئھ©¥ر ¦ث؟ك¬P²yPBB2¤¤¤ه±j¤ئ¶}µo¤p²ص »s§@