taijiacademy.com ­؛­¶ taijiacademy.com

 
 ±`¨£°فأD±`¨£°فأD   ·j´M·j´M   ·|­û¦Cھي·|­û¦Cھي   ·|­û¸s²ص·|­û¸s²ص   ·|­ûµù¥U·|­ûµù¥U 
 ­س¤H¸ê®ئ­س¤H¸ê®ئ   µn¤Jہث¬d±zھ؛¨p¤H°T®§µn¤Jہث¬d±zھ؛¨p¤H°T®§   µn¤Jµn¤J 

ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات افاراشاهاص ا×اضاشابازاض 20

 
µoھي·s¥DأD   ¦^آذ¥DأD    taijiacademy.com ­؛­¶ -> ¤½¶}°Q½×
¤W¤@½g¥DأD :: ¤U¤@½g¥DأD  
µoھي¤H ¤؛®e
Carmensarryµù¥U®ة¶،: 2018-08-20
¤ه³¹: 6527
¨س¦غ: Fiji

µoھيµoھي©َ: ¬P´ء¤­ ¤K¤ë 24, 2018 6:00 pm    ¤ه³¹¥DأD: ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات افاراشاهاص ا×اضاشابازاض 20 ¤ق¨¥¦^آذ

ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات افاراشاهاص ا×اضاشابازاض 2018 c o yاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات
اصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات

اساباظاغا×اàاضاناح اراثاظان 54 اساباظاغان اثاراثاباضاغاعاساباè اطاباضاجاب اراثاظا×اتاناح. 29062018 (03:22 .) 2.: 29062018 03:22:08 .ا½ا×اغاراغاح اتاعاغاـاطاراغاه ات اساشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات?احاثا×اجاضاè اـاداح اضاح اتاعاغاظاحاغارالاه اضار ا×اجاضا× ا×اضاشابازاض اساباذاراضا×, اثاجاح اةان اضاح اراعاطا×اشاهاذا×اتاباشاراعاه
ا؟اظاحاذاتاناàابازاضا×اح اطاظا×اراعالاحاعاغاتاراح اتاناطاـاعاس ا×اغ .2018 اصا×اغاظاحاغاهاطاشاباàاـاغ اطا×اعاشاحاجاضاراز اتاناطاـاعاس: ا×اعاعارازاعاساراز اصاراشاشاراباظاجاحاظ, اناطاـاعاس .2018
ا¸اباساب (اطا×اظاغ. Kak, اطا×اشاضا×اح اراصاè اراساباظاجاـ ا¶اذاحاساعا×اض اجاـاع اباضاغاـاع ا¹احازاغار اطا×اظاغ. Ricardo Izecson dos 2002،X2016 اثا×اجاباق اةاناش اراثاظا×اسا×اص اعاةا×اظاضا×از اظاباذاراشارار, اذاب اسا×اغا×اظاـاç اعاناثاظاباش 92 اصاباغاàاب, اذاباةاراش 29 اثا×اشا×ات.7 اثا×اشا×ات ات اغاـاظاضاراظاح ارا×-اباض-اباـاشاـ ار اطا×اصا×اث اباض اباـاشاـ اجا×ازاغار اجا× افاراضاباشاب, اثاجاح اساشاـاة اطاظا×اراثاظاباش ا¸ا×اظاراضاغاراباضاعاـ.
ا×اساحاز google اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اصاـاشاهاغافاراشاهاص اصابالاب ار اصاحاجاتاحاجاه اـاةاب اصاـاشاهاغاراسا؛اـاشاهاغاراس ا؛ابالاب ار ا؛احاجاتاحاجاه اعاصا×اغاظاحاغاه 64 65 66 اعاحاظاراè اطاباعار ا؛اـاشاهاغاراس اظار اصاـالاساحاغاحاظاب. ا»اàاباغ اةاـاساتان اراصا×اغاظاحاغاه اصاـاشاهاغافاراشاهاص Winx club اتاراضاساع اساشاـاة 1 اعاحاذا×اض اتاعاح. ا´احاشاحازاضانازا½ا×اجاèاàاراز اذاباصا×اس (2004) اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح.
ابال اثاحاظا×از اطا×اضاراصاباحاغ اتاعاح اعاشا×اداضا×اعاغار ار اغابازاضان, اسا×اغا×اظاناص اطا×اجاتاحاظاث احاثا× اصاراشاشاراباظاجاحاظ. اطا×اثا×اضاح اذاب اجاحاضاهاثاباصار, اàاحاشا×اتاحاس اطا×اطاباش ات اشا×اتاـالاساـ ار
C 19 ا¶اçاشاè. ا¸اراشاراصاباضاجاداباظاب. اسا×اصاحاجاراè 16+. C 19 ا¶اçاشاè. ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات3D-افاراشاهاصا×ات, اطا×اذاتا×اشاèاçاâاراح اضاباعاشاباجاراغاهاعاè اساراضا× ات اطاظاحاتا×اعاقا×اجاضا×اص اساباàاحاعاغاتاح;
29 اصاباظاغاب 2018 اثا×اجاب ات 19:00 ا¸اشاـاة اشاçاةاراغاحاشاحاز اساراضاحاصاباغا×اثاظابافاب ار(ا¾ا¸ ا½اـاجا×اداحاعاغاتاحاضاضاناز, ا¸اـازاةانالاحاتاب, 105) اطا×اساباداحاغ اطاظاحاصاهاحاظاـ افاراشاهاصاب اباـاàاضا×-افاباضاغاباعاغاراàاحاعاساراز افاراشاهاص اظاحاداراعاعاخاظاب اغاراتاحاضاب اطاراشاةاحاظاثاباطاباعاقاباشاهاضا×اح اèازاكا×, اسا×اغا×اظا×اح اصاراشاشاراباظاجاحاظ اعاطاظاèاغاباش اضاب اطاظا×اعاغا×اظاباق OASISاب.303-01-62
اصا×اغاظاحاغاه اصاـاشاهاغافاراشاهاص ا»اغاراضاناح اراعاغا×اظارار - 2 احاذا×اض اتاعاح اعاحاظارار اطا×اجاظاèاج.ا؛اـاشاهاغاراس ا»اغاراضاناح اراعاغا×اظارار - ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات اظاباغاهاحات اباتاع (ا»اغاراضاناح ا؛اـاشاهاغاراس ا»اغاراضاناح اراعاغا×اظارار - احاعاطاظاراجاباضاضاراكاب (ا»اغاراضاناح اراعاغا×اظارار - 2 احاذا×اض, 89 اعاحاظاراè).
اصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض احاشا×اح اعا×اشاضاكاح اطاـاعاغاناضار (1969) ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح. ا× اطاـاغار اباظاـاغا×. اشاحاجاـاçاâاحاح اطا×اسا×اشاحاضاراح اباظاـاغا× 61, 62 اعاحاظاراèا؛اـاشاهاغاعاحاظاراباش.
ا¸اضاراداضاناز اساشاـاة. اسا×اصاحاجاراè 16+. احاثا×اجاضاè. 22:40ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات ا±. 2018ا؟اغا× اصا×اداحاغ اةاناغاه ا×اطاباعاضاحاح, اàاحاص اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه ات اثاشاباذاب اراç? اباذاتاح اàاغا×
اعاصا×اغاظاحاغاه اطا×اعاغاحاظان ات اةا×اشاهالا×اص اظاباذاصاحاظاح. اساباجاظا×ات اـ افاراشاهاصاب: 69اغاظاحازاشاحاظا×ات اظاحازاشاحاظ 2.اظاحازاشاحاظ. ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات اـاعاعاساراز اغاظاحازاشاحاظ.
May 27, 2016ا¼اـاغاةا×اشاهاضاناز اساشاـاة اراذ اثا×اظا×اجاب ا¹احاعاغاحاظاب اع اضاباذاتاباضاراحاص ا¹احاعاغاحاظ ا¼ا×اعاعاح اةاناشا×اةاظاباذا×اتاباض ات 1884 اثا×اجاـ, اب اطاèاغاه اشاحاغ اعاطاـاعاغاè اطاظارا×اةاظاحاش
7 Jun 2018 - 3 min اعاصا×اغاظاحاغاه اظاـاعاعاساراز اساراضا× ا×اضاشابازاض 2018 badtimesattheelroyalehdاغاظاحازاشاحاظ.اراàاحاثا× اقا×اظا×الاحاثا× ات ا×اغاحاشاح
ا¸اشاـاة اصا×اشا×اجاناق اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات: اتاراجاحا× اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض. ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات ا»اساظاباراضاعاساراز اغاظاحازاشاحاظ (2018). Infoاعاحاثا×اجاضاè, 20:00.
ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات. اةارا×اثاظابافاراè, اغاظاراشاشاحاظ, اجاظاباصاب. ا¸ا¶ا¶ا¸ا×اàاضاباè اعاصاحاضاب. اسا×اصاحاجاراè 16+. احاثا×اجاضاè. 14:4022:45
اـاعاعاساراز اغاظاحازاشاحاظ افاراشاهاصاب ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات 2018 اثا×اجاب اـاعاعاساراح اغاظاحازاشاحاظان اس افاراشاهاصاباص, اعاحاظاراباشاباص ار اراثاظاباص! ا¶اضاغاحاظاحاعاضاناح اظا×اشاراسار ا× افاراشاهاصاباق ار اراق اعاماخاصاساباق! ا×اجاطار ا¸اراعاشا×اتا×اجاعاساح اثا×اعاغاهاè اراذ اعا×اعاحاجاضاحاثا× اظاحاثارا×اضاب اظاباذاثاظا×اصاراشاب اسابافاح. 100 اظا×اعاصا×اغاظان. ا¹اـاàالاراح. 03:15.
اضاشابازاض ا×الاباثا×اتاباè اطاظا×اثاظاباصاصاب اظاباذاتاراغاراè افاراضاباضاعا×اتا×اثا× اراضاغاحاشاشاحاساغاب ار اتاناقا×اجاب اضاب اضا×اتاناز اـاظا×اتاحاضاه اداراذاضار. اثاظاـاطاطاح اةاـاجاـاغ اعاغاباغاهار ار اتاراجاحا×, اسا×اغا×اظاناح اطا×اصا×اثاـاغ اتاباص: - اغاباغاه اةا×اثاباغاناص - ا¶اذاةاباتاراغاهاعاè ا×اغ اصاحالاباçاâاراق اـاةاحاداجاحاضاراز - اباذاتاراغاه اصانالاشاحاضاراح اةا×اثاباغا×اثا× اàاحاشا×اتاحاساب - ا؛احاàاغاباغاه, اعاغاباتاراغاه ار اجا×اعاغاراثاباغاه اتاناعا×اساراح اكاحاشار - ا»ازاغار ا×اغ اساظاحاجاراغا×ات ار اضاباàاباغاه اسا×اطاراغاه - ا±ا×اعاغاراàاه افاراضاباضاعا×اتا×از اعاتا×اةا×اجان (ا¸اشاـاة ا؛اراشاشارا×اضاحاظا×ات اذابازاصاخاغ اـ اتاباع اطاظاراصاحاظاضا× 3 اàاباعاب ات اجاحاضاه3 اظاباذاب ات اضاحاجاحاشاç. ا¹احاثاسا× اعا×اتاصاحاâاباغاه اع اجاظاـاثاراصار اجاحاشاباصار. اباشا×اثار - 0! اباس اتا×اغ, اسا×اثاجاب اعاغاباضا×اتارالاهاعاè اصاراشاشارا×اضاحاظا×اص, اطا×اضاراصاباحالاه, اàاغا× اواغار اتاحاâار اجاشاè اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات). ا×اواغا×اصاـ , اجا×اظا×اثاراح اتاحاâار اضاـاداضان اضاح اغا×اشاهاسا× اàاغا×اةان اذاظاراغاحاشاهاضا× اطا×اتانالاباغاه اعاتا×از اعاغاباغاـاع, اضا× ار احاâاح ار اطاظاراتاناساباغاه اس اعاتا×احاز ا×اعا×اةاحاضاضا×اعاغار ار اعاغاظاحاصاراغاهاعاè اجاباشاهالاح.
احاظاراباشان-اضا×اتاراضاسار اظاحازاشاحاظان اس افاراشاهاصاـ ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض. Billionaire Boys Club ا¼اراشاهاصان اطاظا× اةاراذاضاحاع. اظاراشاشاحاظان 2018 اثا×اجاب.
اـاعاعاساراز اغاظاحازاشاحاظ افاراشاهاصاب ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات 2018 اثا×اجاب.ا±اباغاب اتاناقا×اجاب ات ا¼ - 19 ا¶اçاشاè 2018.اظاراثاراضاباشاهاضا×اح اضاباذاتاباضاراح: Billionaire Boys Club اغاظاباضاب: اہا±اراعاغاظاراةاهاçاغا×اظ: ا¸اباعاساباج ا¼اراشاهاصاحاداراعاعاحاظ: ا±اداحازاصاع ا¸ا×اساعا´اباضاظ: اةارا×اثاظابافاراè, اجاظاباصاب, اغاظاراشاشاحاظ. اثاشاباتاضاناق اظا×اشاèاق: اهاçاسار ا»ا×اغاحاظاقاباـاع, اواظا×اض اإاجاداحاظاغا×اض, اإاصاصاب ا×اةاحاظاغاع, ا¸احاتاراض اطاحازاعار, ا¸اواظار اإاشاتاراع, اإاضاعاحاش اإاشاثا×اظاغ. افاراشاهاصاح: ا¹ا×اع-اضاجاداحاشاحاع اضاباàاباشاب 1980-اق اساشاـاةاصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات افاراشاهاص اغاظاحازاشاحاظ اظاـاعاعاساراز اعاصا×اغاظاحاغاه اساراضا× 2018 billionaireboysclub hdاغاظاحازاشاحاظان. ا¸اباغاحاثا×اظاراè. ا¼اراشاهاصان ار اباضاراصاباكاراè. ا¹اراكاحاضاذاراè. اغاباضاجاباظاغاضاباè اشاراكاحاضاذاراè YouTube ا؟احاظاضاناز اساشاباضا×اتاحاك ،X اـاعاعاساراز اغاظاحازاشاحاظ (2018) - اظا×اجا×اشاداراغاحاشاهاضا×اعاغاه: 2:41 HD اظاحازاشاحاظان 174 133 اطاظا×اعاصا×اغاظاب. 2:41.
Forbes ا¸اشاـاة اہاسا×اشاب اصاراشاشاراباظاجاحاظاب اإا¼ا¹. اواسا×اضا×اصاراساب اسا×اصاطاباضارار اإا¸ اتاغا×اصا×اةاراشار اعاطا×اظاغ ار اةاراذاضاحاع ا؛اإا¼-2018. افا×اظاصاراغاح اطا×اجاطاراعاساـ اضاب اداـاظاضاباشان 69.34. .احاثا×اجاضاè Forbes اتاطاحاظاتاناح اطاظاحاجاعاغاباتاراش اظاحازاغاراضاث اèاقاغ اظا×اعاعارازاعاساراق اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات. اب 106 اàاحاشا×اتاحاس, اàاهاح اعا×اعاغا×اèاضاراح اطا× اضابالاحاز ا×اكاحاضاساح اطاظاحاتانالاباحاغ 1 اصاشاظاج, اطاظارالاشا×اعاه 41 اعاـاجاضا× ،X اب اواغا× اذاضاباàاراغ, اàاغا× اèاقاغا×از اتاشاباجاحاحاغ اةا×اشاهالاح اغاظاحاغار اضابالاراق اثاحاظا×احات. ا¶اذاـاàاباè افاشا×اغاراشارار اضابالاراق اثاحاظا×احات, اصان اباضاباشاراذاراظا×اتاباشار اضاح اغا×اشاهاسا× اعاـاجاب, اسا×اغا×اظاناح ات اضاراق اعا×اعاغا×اèاغ, اضا× ار اجاراعاشا×اساباكارار, اطا×اشاçاةاراتالاراحاعاè اثاحاظا×اèاص اظا×اعاعارازاعاسا×اثا× اعاطاراعاساب Forbes.
اثاظا×اصاضاباè اطاظا×اعاهاةاب, ا×اعاغاباتاشاèازاغاح اعاتا×ار اسا×اصاصاحاضاغاباظارار, احاعاشار اعاساباàاباشار افاراشاهاص ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات (2018) اàاحاظاحاذ اغا×اظاظاحاضاغ اةاحاعاطاشاباغاضا×! اضاحاعاراغاح اعاتا×اç اشاحاطاغاـ ات اظاباذاتاراغاراح اعابازاغاب! 0 Microsoft Windows 7 Ultimate Ru x64 SP1 7DB by OVGorskiy Ru. ا؛اـاصاراè BDRip ا¹اراكاحاضاذاراè. اشاباضاحاغاب ا×اةاحاذاهاèاض: ا×ازاضاب BDRip ا¹اراكاحاضاذاراè. Microsoft Office 2016 Professional Plus VL(x86x64) RePack by D!akov RuMulti. اباظاساظابافاغ BDRip ا¹اراكاحاضاذاراè. ا×اط 100 .
ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات: ا±اـاةاشاراظا×اتاباضاضاناز اغاظاحازاشاحاظ. اشاهاغاحاظاضاباغاراتاضاناح اضاباذاتاباضاراè. ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات,ا×اعاعاراè.ا¸اراضا×7 اراçاضاè, 22:35. ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات Billionaire Boys Club. ا±اـاةاشاراظا×اتاباضاضاناز اغاظاحازاشاحاظ. 379. 0% ا¸ا×اظا×اشاه اجاحاصا×اضا×ات ات اطاباظاباشاشاحاشاهاضا×اص اصاراظاح ار اطا×اظاباةا×اâاباçاâاحاح اذاباساشاراضاباضاراح ،X 69%. ا±ا×اظا×اثاب ات الاسا×اشاـ ا؟ارا×-اàاباض ،X 66%. ا؛اباضاـاعاساظاراطاغ اتاعاحاتاشاباعاغاراè ،X 44%.
ا×اجاحاشاراغاهاعاè ا×اساباذاباغاه اعاطاراعا×اس اطا×اجاحاشاراتالاراقاعاè. 180. . ا¸اشاـاة ا؛اراشاشاراباظاجاحاظا×ات اذاباطاراعاه اذاباساظاحاطاشاحاضاب. 15 افاحات 2017. ا±احازاعاغاتاراè. ا×اداباشا×اتاباغاهاعاè. You Tube37:13. اظاغاـاظ اراغاب اجاحاضاهاثاباق ا؛ا×اعاساتاب . 228 اطاظا×اعاصا×اغاظا×ات. اشاهاثاب ا²اثا×اظا×اتاب.
اغاذانات ا× اظاباعاساشاباجاـالاساح 67ا¸اشاـاة ا؛اراشاشاراباظاجاحاظا×ات. 2 months ago.اظاباذ اثاباشاباظا×ات - ا× اظاباصاطاح, ا؟ا؛-2018 ار اظاراعاساح Forbes ClubForbes Russia. 2 months ago. افاراكاراباشاهاضاناز اعابازاغ Forbes:29 اصاباظاغاب ات ا×اغاحاشاح Hyatt Regency اعا×اعاغا×اèاشاباعاه اتاعاغاظاحاàاب Forbes Club, اثاشاباتاضاناص اثاحاظا×احاص اسا×اغا×اظا×از اعاغاباش
ابازاغ Kinomorsik اطاظاحاجاشاباثاباحاغ اعاصا×اغاظاحاغاه ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات (2018) ا×اضاشابازاض اطا×اشاضا×اعاغاهاç اةاحاعاطاشاباغاضا× ار ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح hd 720, اضاب android ار i OS (ابازافا×اض, ابازاطاباج) اظا× اàاغا× افاراشاهاص ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات (2018). ا¹ا×اع-اضاجاداحاشاحاعاح اطا×اشاضا× اعاـاصاباعالاحاجالاراق اتاحاàاحاظاراضا×اس, اضاب اسا×اغا×اظاناق اعا×اعاغا×اèاغاحاشاهاضاناح اثاظاباداجاباضاح اضاح اعاàاراغاباçاغ اجاحاضاحاث. احاعاسا×اشاهاسا× اةا×اثاباغاناق اطاظاراèاغاحاشاحاز اقا×اغاèاغ اعاغاباغاه اصاراشاشاراباظاجاحاظاباصار. ا× اظاباذاظاباةا×اغاباضاضا×از ا±ادا×اضا×اص اراضاتاحاعاغاراكارا×اضاضا×از اعاغاظاباغاحاثارار, اجاظاـاذاهاè اجا×اشاداضان ا×اةاèاذاباغاحاشاهاضا× اجا×اعاغاراàاه اـاعاطاحاقاب. اـاداضا× اطاظا×اتاحاعاغار اضاحاسا×اغا×اظاناح اصاباقاراضاباكارار, اضا× اظاباجار اغاباساراق اجاحاضاحاث اصا×اداضا× اطا×ازاغار اضاب اضاباظاـالاحاضاراè 10. اةاâاراز اةاباش: 0. اظا×اثا×اشا×اعا×اتاباشا× اشاçاجاحاز: 0. احاسا×اصاحاضاجاـاحاص اطا×اعاصا×اغاظاحاغاه. DZIDZIO ا¸ا×اضاغاظاباةاباع (2017). اذاباطاباجاضاح (1 اعاحاذا×اض) (2018).
اةا×اظاضاراس - اباصاناح اعاساباàاراتاباحاصاناح اغاظاحاسار اراضاغاحاظاضاحاغاب. ا؟اباعاغاه 23MP3. اةا×اظاضاراس - : ا؛اـاذاناساباشاهاضاناح اضا×اتاراضاسار ا¶اçاضاه MP3. VA - ا±اراعاسا×اغاحاساب 2018 Dance Club Vol. 180MP3. احاسا×اصاحاضاجا×اتاباضاضاناز اعا×افاغ. uTorrentBitTorrent ا¸اشاراحاضاغ. Google Chromeاحاة-اظاباـاذاحاظ. Ace Playerا¼اراشاهاصانا¼اراشاهاغاظانا¸ا×اجاحاسار. Norton Internet Security(اغا×اظاظاحاضاغ)اضاغاراتاراظاـاع. اراضاحازاجاداحاظ اضاب اصاراشاشاراباظاجCاحاساظاحاغ ا×اطابا؛اراشاشاراباظاجاحاظTop Secret: Wai Roon Pun LanThe BillionaireDVDRip. اغاباغاـاع اظا×اتاحاظاحاضا×. اذاباساشاباجاسار. ا؛ا×اجاحاظاباغا×اظ: Max 1. ا¸اباàاباحاص UTorrent اتاحاظاعارارار اتانالاح 2. ا×اعاشاح اـاعاغاباضا×اتاسار, اداصاحاص اضاب اعاعاناشاساـ اساباàاباغاه اغا×اظاظاحاضاغ. 3. اغاساظاناتاباحاص احاثا× اàاحاظاحاذ utorrent. 4. ا´اجاحاص اطا×اساب اطا×اجاساشاçاàاباغاعاè اـاàاباعاغاضاراسار.
ا¶اغا×اثا×اتاناز اظاحازاغاراضاث. 66% 34%. 664 اثا×اشا×اعا×ات. ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات اضا×اتاناح اعاحاظارار. ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات. ا±ا×اعاصا×اغاظاحاغاه اطا×اذاداح. اساباàاباغاه. ا¼اراشاهاصان 1987 اثا×اجاب. ا½اراâاضاراس اغاذاناتان اضاب افاراشاهاص ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات. ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات 1987. ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات 1987 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض ات اتاناعا×اسا×اص اساباàاحاعاغاتاح. ان اضاباجاباتاضا× اعاصا×اغاظاحاشار: 2018IMAX CINEMAاظاباتا×ا×اةاشاباجاباغاحاشاèاص.
ا±اـاةاشاراظا×اتاباضاضاناز اغاظاحازاشاحاظ افاراشاهاصاب ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات ،X اعاصا×اغاظاراغاح اضاب ا¸-ا×اظاغاباشاح. اباساداح اـ اضاباع: اضا×اتا×اعاغار, اظاحاكاحاضاذارار, ا×اغاذاناتان اضاب افاراشاهاصان, اعاحاظاراباشان, اراثاظان ار اباضاراصاح اباصا×اح ا×اةاعاـاداجاباحاصا×اح اذاب اضاحاجاحاشاç. اعاح ا¸اراضا× احاظاراباشان ا¶اثاظان اضاراصاح. 70ا½اراâاضاراس ،X اغاظاحازاشاحاظ.


اواثار:
ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض افاراشاهاص اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار
ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اساراضا×
ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات اعاساباàاباغاه اغا×اظاظاحاضاغ ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح
افاراشاهاص ا×اضاشابازاض ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات
ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات افاراشاهاص 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار
ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات افاراشاهاص ا×اضاشابازاض 2018
اساراضا× ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات 2018
ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض
ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات 2018
اèاضاجاحاساع ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات
افاراشاهاص ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض
ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات ا×اضاشابازاض افاراشاهاص
اساراضا× ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات


اباساداح اظاحاسا×اصاحاضاجاـاحاص اس اطاظا×اعاصا×اغاظاـ:
ا؛احاث: ا؛ا×اضاعاغاظ اثاشاـاةاراضان ا×اضاشابازاض 2018 y m d
افاراشاهاصان ا×اضاشابازاض ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات 2018 j j n
اعاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص ا¸اشاـاة اصاراشاشاراباظاجاحاظا×ات اةاحاذ اظاحاثاراعاغاظاباكارار i e b
ا»اةارازاكاب 2. اظا×اغارات اتاعاحاق اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض 2018 ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح n y h
افاراشاهاص ا؛اعاغاراغاحاشار: ا×ازاضاب اةاحاعاسا×اضاحاàاضا×اعاغار اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض ات اقا×اظا×الاحاص اساباàاحاعاغاتاح g l h
ا¶اضاعا×اصاضاراè 2018 اعاصا×اغاظاحاغاه ا×اضاشابازاض اطا×اشاضاناز افاراشاهاص h j k
ا؛احاث: ا؛ا×اضاعاغاظ اثاشاـاةاراضان اساراضا× u q s
اعاصا×اغاظاحاغاه افاراشاهاص اـاجاضاباè اضا×اàاه. اباàاباشا× o x l
ا× اتاشاباعاغار اعاغاراقارار افاراشاهاص w r q
اـاجاضاباè اضا×اàاه. اباàاباشا× افاراشاهاص اعاساباàاباغاه t s r

.
¦^³»؛ف
ہثµّ·|­û­س¤H¸ê®ئ µo°e¨p¤H°T®§ µo°e¹q¤l¶l¥َ AIM Address
±q¤§«eھ؛¤ه³¹¶}©lإم¥ـ:   
µoھي·s¥DأD   ¦^آذ¥DأD    taijiacademy.com ­؛­¶ -> ¤½¶}°Q½× ©ز¦³ھ؛®ة¶،§،¬° ¥x¥_®ة¶، (GMT + 8 ¤p®ة)
²ؤ1­¶(¦@1­¶)

 
«e©¹:  
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±µoھي¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±¦^آذ¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±½s؟è¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±§R°£¤ه³¹
±z µLھk ¦b³o­سھ©­±¶i¦و§ë²¼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
ءcإ餤¤ه±j¤ئھ©¥ر ¦ث؟ك¬P²yPBB2¤¤¤ه±j¤ئ¶}µo¤p²ص »s§@